คลังสมองเพื่อชีวิต และไชโยแลนด์

นับตั้งแต่มีการประกาศรับรองวันดินโลก 5 ธันวาคม เมื่อปี 2557 เป็นต้นมา โดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก หรือ Global Soil Partnership : GSP ได้จัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปี โดยมีประเทศสมาชิกกว่า 200 ประเทศ จะร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกันจะมีกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความ สำคัญของทรัพยากรดินในวันดินโลก 5 ธันวาคม

 

สำหรับปีนี้ จะเป็นการจัดงานวันดินโลก ครั้งที่ 7 และ GSP ได้กำหนดหัวข้อ “Be the Solution to Soil Pollution” ซึ่งเน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคลในการแก้ปัญหามลพิษทางดิน ซึ่งจะส่งผลถึง ความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร เพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่ 2 การขจัดความ อดอยากและหิวโหย หรือ Zero Hunger ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573

ปีนี้ถือเป็นปีสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยสมาชิกจาก 77 ประเทศจะมาร่วมประชุมจัดงานในวันที่ 5 ธันวาคม ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) และชมการนำเสนอผลงานจากการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาดิน ดังคำขวัญของวันดินโลกปีนี้ World Soil Day 2018 : Be the Solution to Soil Pollution หมายถึง การร่วมมือกันสร้างทางออกของปัญหา มลพิษในดินทั่วโลกซึ่งเชื่อมั่นว่าศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่ 9โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์จะเป็น หลักคิดใหม่ของการทำการเกษตรที่มองเห็นความสัมพันธ์ของทั้งระบบการเพาะปลูกตั้งแต่ดิน น้ำ ป่าต้นน้ำ อากาศ จะเป็นการสร้างระบบการผลิตบนฐานคิดใหม่ (New Paradigm) ซึ่งจะเป็นการปฏิรูประบบการเกษตรทั้งระบบด้วยศาสตร์พระราชา

คลังสมองเพื่อชีวิตและไชโยแลนด์เป็นภาคเอกชน ร่วมกับภาคประชาสังคมเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ในจังหวัดเชียงราย ได้มาร่วมกันจัด งานแสดง “ผลสำเร็จของการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ” และทำการเปิดตลาดเพื่อขายผลผลิตอินทรีย์ ที่ได้ลงมือทำด้วยตนเองตามศาสตร์พระราชามาร่วมกันขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ณ ตลาดไชโยแลนด์

 

กำหนดการเปิดตลาด “ไชโยแลนด์”

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

350/3 หมู่ 3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

06.00-09.00 น.            พิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

10.00-10.30 น.             เปิดตลาด “ไชโยแลนด์”

                                   โดยคุณวิชัย วิทยฐานกรณ์ ประธานโครงการไชโยแลนด์ร่วมกับ VIP

10.30-11.30 น.              เปิดเวทีเสวนา “การปรับปรุงดินด้วยพลังง้วนดิน ตามศาสตร์พระราชา”

                                   เนื่องในโอกาสวันดินโลกโดย อ.เสถียร ทองสวัสดิ์ และแขกรับเชิญ

11.30-12.00 น.             สาธิต “การทำทรายให้กลายเป็นดิน” เพื่อการปลูกพืชด้วยพลังง้วนดิน

12.00-13.00 น.             รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน