ลุยสหกรณ์เครดิตยูเนียน ฉ้อโกงประชาชนและเลี่ยงภาษี

นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ สำนักงานอัยการการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายและพะเยา พร้อมด้วย กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 แถลงข่าวการลงพื้นที่สอบปากคำผู้เสียหาย

กรณีที่ได้รับความเสียหายจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนเซนลิสซิ่ง จำกัด ซึ่งมีพฤติการณ์ในการดำเนินกิจการอาจเข้าข่ายเป็นความผิดฐานฉ้อโกง ฉ้อโกงประชาชน และหลีกเลี่ยงภาษีอากรที่ ห้องประชุมสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดเชียงราย

สืบเนื่องจากคณะกรรมการคดีพิเศษได้มีมติให้รับกรณีกล่าวหาว่าสหกรณ์เครดิตยูเนียนเซนลิสซิ่ง จำกัดมีพฤติการณ์ในการดำเนินกิจการอาจเข้าข่ายเป็นความผิดฐานฉ้อโกง, ฉ้อโก้งประชาชนและหลีกเลี่ยงภาษีอากร เป็นคดีพิเศษ ประกอบกับได้รับการประสานงานจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดเชียงราย และ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5ทราบว่า มีผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกหนี้เงินกู้ยืมของสหกรณ์เครดิตยูเนียนเซนลิสซิ่ง จำกัดจำนวนมากได้เข้าร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนียนเซนลิสซิ่ง จำกัด ทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา และแพร่ โดยผู้เสียหายกับพวกได้กู้ยืมเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนเซนลิสซิ่ง จำกัด และได้นำโฉนดที่ดินโอนให้เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน โดยมีข้อตกลงว่า เมื่อผู้เสียหายผ่อนชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยครบถ้วนแล้วจะโอนโฉลดที่คืนให้แก่ผู้เสียหาย ต่อมาภายหลังจากที่ผู้เสียหายได้ผ่อนชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยครบถ้วนกลับพบว่าผู้รับโอนที่ดินดังกล่าวเป็นบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่สหกรณ์เครดิตยูเนียนเซนลิสซิ่ง จำกัด และบางกรณีที่ดินดังกล่าวได้มีการโอนขายไปให้บุคคลที่ 3 แล้ว เป็นเหตุทำให้ประชาชนได้รับความเสียหาย เนื่องจากเมื่อผ่อนชำระเงินตามจำนวนไม่สามารถโอนที่ดินกลับคืนมาได้ โดยในเบื้องต้นมีผู้เสียหายที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ มากกว่า 300 ราย มูลค่าความเสียหายประมาณ 100 ล้านบาท นอกจากนี้การสืบสวนสอบสวนทราบว่าสหกรณ์เครดิตยูเนียนเซนลิสซิ่ง จำกัด ได้มีสาขาอีกหลายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดเลย และจังหวัดชลบุรี ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมและเป็นการบูรณาการทำงานระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานอัยการการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงรายและพะเยา และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายในคดีดังกล่าวได้ไปพบคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้ปากคำพร้อมขอให้ผู้เสียหายจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบคำให้การ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำนิติกรรมในการกู้ยืม, สำเนาโฉนดที่ดินที่นำไปค้ำประกัน, สำเนารายการความเคลื่อนไหวทางบัญชี กรณีที่มีการโอนเงินเข้า-ออก อันเกิดจากการกู้ยืม, เอกสารการชำระเงินให้สหกรณ์ฯ, ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น รวมทั้ง สำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่รัฐ และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)