ชมรมคนดีศรีเชียงราย มอบเกียรติบัตรรางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงราย ให้กับบุคคลต้นแบบเชิดชูการทำความดี

ที่วิหารดิน ไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย พระคุณเจ้าท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัล “ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย” โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีและร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ในการนี้นายธเนศธรรม ใคร้ศรี ประธานชมรมคนดีศรีเชียงราย ประธานจัดงาน ตลอดจนคณะกรรมการจัดงาน นำบุคคลต้นแบบฯ บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จำนวน 157คน เยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม จำนวน 95คน รวมทั้งสิ้น 252คน ซึ่งในจำนวนทั้งหมดมีนางสาวจันทนา อ้นคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย และนางสาวธนวันต์ ชุมแสง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมรับมอบเกียรติบัตร ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งชมรมคนดีศรีเชียงราย เป็นเครือข่ายของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้ตะหนักถึงความสำคัญของการทำดีเพื่อสังคมจึงได้ร่วมกันคัดเลือก บุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาเพื่อมารับรางวัลในงาน “ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย” เพื่อยกย่อง เชิดชู คนที่กระทำดีเพื่อสังคมในสาขาอาชีพต่างๆ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไปได้ ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ตะหนักถึงความสำคัญของการทำดีเพื่อสังคม ให้เยาวชนและประชาชนได้กระทำความดีอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อสังคมน่าอยู่ ส่งเสริมให้สมาชิกและกรรมการชมรมคนดีศรีเชียงรายได้ทำงานเป็นทีม มีจิตสาธารณะเสียสละและช่วยเหลือสังคม