Explore Chiang Rai แอปพลิเคชันสองภาษา (ไทย-จีน)

Explore Chiang Rai แอปพลิเคชันสองภาษา (ไทย-จีน) จัดทำขึ้นครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อรองรับตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก แต่แอปพลิเคชันภาษาไทย-จีน สำหรับให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวเหล่านี้ยังมีอยู่น้อย และไม่สมบูรณ์

ทางผู้จัดทำโครงการจึงมาความคิดที่จะจัดทำแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้บนเว็ปไซต์และโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวจีนสามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นและยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในท้องถิ่น โดยในแอปพลิเคชันมีช่องทางให้นำเสนอสินค้า บริการ กิจกรรมต่างๆของท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการสร้างโอกาสทางธุรกิจของตนอีกด้วย และประโยชน์ทั้งสิ้นนี้จะนำความเข้มแข็งมาสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นรากฐานส่วนหนึ่งของความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ที่มีมาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทย

การท่องเที่ยวเชียงรายจะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปทุกเรื่องราวของการท่องเที่ยว กิน ชอป ที่พัก ถูกรวมไว้ในแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเชียงรายรูปแบบใหม่ “Explore Chiang Rai” ที่ทำให้ “การท่องเที่ยวเชียงรายเป็นเรื่องง่ายๆ เพียงปลายนิ้วคลิก” ซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS Android และ Website โดยสามารถเข้าไปค้นหาคำว่า Explore Chiang Raiหรือ http://www.explorechiangrai.com

โดยมี รศ.ดร.วันชัย  ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Explore Chiang Rai แอปพลิเคชันสองภาษา (ไทย-จีน) เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย โดยสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย กล่าวแสดงความยินดี ณ ลานวีดีโอวอลล์ ชั้น 2ศูนย์กาค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย