โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ดำเนินการจัดการประชุมในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานชุมชนตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายปราณัพฒน์ หารชัย ปลัดอำเภอแม่สรวยเป็นประธานในพิธี และมีนายกฤตย์ สวาสดิ์มิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงรายเป็นผู้กล่าวรายงาน

การดำเนินการประชุม เริ่มต้นการนำเสนอเวลา 09.00 – 10.00 น. และเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.30 น. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 237 คน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบและเข้าใจในเรื่อง ดังนี้

  • เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
  • เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปปรับปรุงผลการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่โครงการ

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุม

  • ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นด้วยและต้องการให้มีการดำเนินโครงการฯ โดยเร็ว
  • ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการส่งเสริมให้เยาวชนว่ายน้ำเป็น
  • ผู้เข้าร่วมประชุมอยากให้มีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเอกชน
  • ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการให้มีการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่
  • ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอให้มีแผนและมาตรการในการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้และระบบนิเวศ