ราชภัฎ - สสส.พัฒนา เชียงรายอาหารปลอดภัย

มร.ชร.ร่วมมือ สสส. “จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิจัยด้านเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น” ฟรี...แก่ผู้สนใจใน 7 หลักสูตร ผลิตผัก ปลา เนื้อ ปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน GAP และการตลาดออนไลน์ ฯลฯ มุ่งเป้า 60 อบต. กว่า 300 คน เขตเชียงราย-พะเยา พร้อมให้ทุนต่อเนื่องแก่กลุ่มอบรมที่มีแผนทำงานชัดเจน 50,000 บาท

ตามเกณฑ์สนใจสอบถามสมัครตั้งแต่วันนี้รีบโทรเลย 0-5377-8104 เปิดอบรม 5รุ่น เริ่มรุ่นแรก 1-3สิงหาคมนี้ ที่ศูนย์ฯถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรฯ มร.ชร. อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ฐานะประธาน “โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการด้านเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น” มร.ชร. เปิดเผยว่าจะเปิดอบรมโครงการนี้ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคมนี้ จำนวน 5รุ่น ที่ศูนย์ฯถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ ของสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ มร.ชร.       อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อให้ความรู้ต่างๆกับกลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจ โครงการนี้เป็นโครงการที่ ผศ.ดร.ศรชัย มุงไธสง อธิการบดีฯได้ลงนามความร่วมมือกับ สสส. (สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ) และอีก 5มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ประกอบด้วย มรภ.เชียงราย นครปฐม  อุดรธานี เลย และ มรภ.นครราชสีมา เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อร่วมมือกับองค์กรปกครองต่างๆในท้องถิ่นและแกนนำเกษตรกรในการส่งเสริมพัฒนาและวิจัยงานทางด้านวิชาการเกษตรให้ชุมชนแต่ละท้องถิ่นในจังหวัด มีความรู้ความเข้าในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนและปลอดสารพิษในชุมชนเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดี โดยยึดหลักตามศาสตร์พระราชาด้วยตามนโยบายของมร.ชร.ทั้งนี้มีตนเองเป็นประธาน อ.ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ ผอ.สำนักวิจัยฯเป็นรองประธาน  คณะกรรมการอีกหลายคนทั้งนี้มี นายไพรัช โรงสะอาด เป็นเลขานุการฯ ซึ่งทีมงานได้เตรียมพร้อมจะฝึกอบรมแล้ว

“เมื่อเร็วๆนี้ตนเองได้นำทีมนักวิชาการจากหน่วยบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา  สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ มร.ชร.ลงพื้นที่ที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อเตรียมพร้อมในการอบรม 7หลักสูตรให้แก่ชุมชนต่างๆให้ได้มาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practice) หรือการปฏิบัติการผลิตที่ดีปลอดภัยปลอดจากโรคตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรและกรมการข้าว ได้แก่ 1.การผลิตข้าวปลอดภัย 2.การผลิตผักปลอดภัย 3.การผลิตปลานิลปลอดภัย 4.การผลิตโคเนื้อปลอดภัย 5.การบริหารจัดการระบบเกษตรกรรมตลอดห่วงโซ่ 6.การตลาดออนไลน์ 7.การพัฒนาผู้นำด้านการเกษตรประจำตำบล กลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกร และคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล(ศบกต.) 60อบต. กว่า 300คน เขตเชียงราย-พะเยา ซึ่งจะเริ่มอบรมในเดือนสิงหาคมนี้ ผู้ที่สนใจและมีเครือข่ายสนใจติดต่อเข้าร่วมอบรมที่สถาบันวิจัย และพัฒนา มร.ชร. โทร. 0-5377-8104 ตั้งแต่บัดนี้” ผศ.ดร.จำรัส กล่าว

ด้าน นายไพรัช กล่าวว่าโครงการนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการลงมือปฏิบัติไปด้วยโดยจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆมาถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลในการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา กลุ่มผู้ที่อบรมหากได้รับการคัดเลือกเป็น 1ใน 10จาก 60อปท.ที่มีแผนในการทำงานที่ชัดเจนจะได้รับทุนดำเนินงานอย่างต่อเนื่องไม่เกิน 50,000 บาท *ตามเกณฑ์ที่กำหนดสนใจรีบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ 0-5377-8104, 08-4221-3963(ไพรัช)  และ 08-9553-8967(ธันวา) โดยกำหนดอบรมเป็นรุ่นๆดังนี้ รุ่น1 เริ่มวันที่ 1-3สิงหาคมนี้ รุ่น2 วันที่ 8-10 สิงหาคมนี้ รุ่น3  วันที่ 15-17 สิงหาคมนี้ รุ่น4 วันที่ 22- 24 สิงหาคมนี้ และรุ่นที่5 วันที่ 29-31 สิงหาคมนี้ ผู้สนใจสอบถามและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เลขานุการโครงการฯ กล่าว