รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนการฟื้นฟูป่าไม้ บนพื้นที่สูง ในจังหวัดเชียงราย

รัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อโครงการที่ดำเนินการโดยองค์กรเอกชนญี่ปุ่น ได้ให้การสนับสนุนแก่  “โครงการปลูกป่าแบบประชาอาสาในพื้นที่บุกรุกเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงราย(ปีที่ 3)” เป็นมูลค่า 13,021,915 บาทโดยมี นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

และนางสาวโทโมมิ คาสุกะ ตัวแทนมูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย) ร่วมลงนามในความตกลงดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ในครั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนแก่มูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย) เป็นงบประมาณสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การจัดหาผู้เชี่ยวชาญ และการจัดฝึกอบรม เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขตอำเภอแม่สรวย และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

จากการที่ป่าไม้ต้นน้ำในเขตอำเภอแม่สรวย และอำเภอเชียงของถูกทำลาย ส่งผลให้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มบ่อยครั้ง รวมถึงผลกระทบต่อพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน ทางมูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย) จึงจัดทำโครงการนี้ ด้วยการจัดอบรมอย่างเป็นรูปธรรมให้ชาวบ้านมีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมแบบใหม่ที่จะใช้ประโยชน์และอนุรักษ์พื้นป่าอย่างถูกต้อง จากนั้นจะร่วมกันรักษาป่าในเนื้อที่ 25.6เฮกตาร์ ที่ได้ปลูกป่าในโครงการปีที่1 และปีที่2 เพื่อฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง นอกจากนี้ ยังมีแผนเพิ่มรายได้แก่ชาวบ้านในท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมยังชีพด้วยป่า เช่น การเลี้ยงสุกร เลี้ยงผึ้งป่า และเพาะปลูกผักป่า  เป็นต้น