พลังงานเชียงรายบูรณาการสิ่งแวดล้อม ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย เพิ่มศักยภาพสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมแก้ไข เพื่อลดการเผา รักษาสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย รวมไปถึงการป้องกันและไก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

 

นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2มีส่วนราชการ หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากพื้นที่ 16แห่ง ใน 14อำเภอของจังหวัดเชียงรายร่วมโครงการฯ เพื่อร่วมกันหาแนวทางลดการเผาในที่โล่งให้แก่ประชาชน โดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาและวิธีแก้ไขระดับชุมชน ที่มีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการลดปัญหาของการเผา โดยการนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้  และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการลดการเผาแบบยั่งยืน เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง

นางสายธาร ประสงค์ความดี พลังงานจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดทำโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยฯ ครั้งนี้ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคุ้มครอง ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนให้น้อยที่สุด โดยวิทยากรได้ให้ความรู้ในเรื่องการเผาโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สาธิตการใช้เตาเผาถ่าน 200 ลิตร ชนิดเผาเร็ว ซึ่งสามารถนำมาผลิตถ่านจากวัสดุเหลือใช่ทางการเกษตร ซึ่งเป็นทางเลือกที่ทำให้วัสดุเหลือใช้ที่ต้องเผาทิ้ง กลายมาเป็นเชื้อเพลิงที่แปรรูปเป็นพลังงานได้ โดยถือเป็นเทคโนโลยีต้นแบบในการขยายผลให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป