ผบ.มทบ.37 นำกำลังพลลงแขกเกี่ยวข้าว ตามรอยเท้าพ่อ

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นำกำลังพลลงแขกเกี่ยวข้าวตามรอยเท้าพ่อ เพื่อปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต ที่บริเวณแปลงนาข้าว โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช 

พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาอินทรีย์พื้นที่กว่า 4ไร่ โดยมีนายทหารและกำลังพล ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว และเด็กนักเรียน 170คน เข้าศึกษาเรียนรู้ถึงวิธีการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งแปลงนาข้าวแห่งนี้ได้ทำการเพาะปลูกเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ขณะนี้ผลผลิตได้เจริญเติบโตพร้อมเก็บเกี่ยว

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 กล่าวว่า การลงแขกเกี่ยวข้าวครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของกำลังพล เป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่กำลังพลและครอบครัว รวมทั้งเด็กๆที่มาดูงานครั้งนี้ จะได้เห็นถึงความสำคัญของการทำนา ได้เรียนรู้และตระหนักถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การปลูกข้าวเป็นอาชีพเกษตรกรรมหลักของไทย เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นวัฒนธรรมล้ำค่าของบรรพบุรุษ ตามวิถีเกษตรดั้งเดิม ซึ่งต้องรักษาให้คงอยู่ตลอดไป