ไก่สดล๊อตแรกของไทย ส่งออกไปยูนนาน ด้วยตู้คอนเทนเนอร์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปล่อยขบวนตู้คอนเทนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเที่ยวปฐมฤกษ์ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ววันนี้ จำนวน 14 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่ากว่า 35 ล้านบาท ที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ร่วมกันเปิด และปล่อยตู้คอนเทนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเที่ยวปฐมฤกษ์ล๊อตแรกของไทย จำนวน 14 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่ากว่า 35 ล้านบาท เพื่อส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารจากประเทศไทย ประเทศจีน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และภาคเอกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศทั้งในด้านการค้าขาย และในด้านความร่วมมืออื่นๆ ดำเนินไปด้วยดี

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เดิมประเทศไทย เคยส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกปรุงสุกไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างต่อเนื่อง แต่ได้หยุดส่งออกเนื่องจากการเกิดโรคไข้หวัดนกระบาดในช่วงต้นปี 2547 และตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมการส่งออกในปี 2560 กรมปศุสัตว์จึงได้เชิญคณะผู้เชี่ยวชาญจากจีนมาตรวจสอบระบบ การกำกับดูแลการผลิตเนื้อสัตว์ปีกและตรวจสอบโรงงานเชือดสัตว์ปีกในประเทศไทย จำนวน 19 แห่ง หลังการตรวจสอบเสร็จสิ้นฝ่ายจีนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก จนนำไปสู่การร่วมจัดทำพิธีสาส์นว่าด้วยเงื่อนไขหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัย ในการนำเข้าไก่แช่แข็ง และชิ้นส่วนจากราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างสำนักงานกำกับควบคุมคุณภาพตรวจสอบ และกักกันแห่งชาติ (AQSIQ) สาธารณรัฐประชาชนจีน และกรมปศุสัตว์ ในครั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความรู้สึกยินดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนที่ร่วมกันปฏิบัติตามเงื่อนไข ตามเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัย ในการนำเข้าไก่แช่แข็ง และชิ้นส่วนไก่ จากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างทั้งสองประเทศ ทั้งในด้านการค้าขาย และในด้านความร่วมมืออื่นๆ