ม.ราชภัฏ ชร. สยาย 4.0ให้ 18 อำเภอ ขายสื่อออนไลน์ก้าวสู่ตลาดโลก

สำนักวิชาคอมฯ มร.ชร. MOU อบจ.เชียงราย พัฒนา “เศรษฐกิจดิจิทัล” สนองนโยบายรัฐบาล ให้ผู้ประกอบการและประชาชน 18อำเภอในจังหวัด ฟรี เป้า 4,000คน ใช้สื่อยุคไอที 4.0 เพื่อพัฒนาตนเองเสนอขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชนเชื่อมท้องถิ่นสู่ตลาดไทยและตลาดโลก ชี้เป็นภารกิจ มร.ชร. ในการพัฒนาท้องถิ่น เดือนพฤษภาคมนี้ จะจัด “มหกรรมฯ” ที่มหาวิทยาลัยด้วย

ผศ.ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มร.ชร. สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เชียงราย โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. เป็นประธาน เพื่อร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ภายใต้ภาคีเครือข่ายการศึกษา สังคม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ได้เข้าถึงและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาเชื่อมโยงทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกได้ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเรื่องทุนในการฝึกอบรมจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งบางส่วนได้ดำเนินการจากปี 2560แล้ว

การอบรมให้ความรู้ด้านการใช้ไอทีให้แก่ประชาชนในทุกอำเภอ จำนวน 18อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้ประกอบการ และชาวบ้าน ที่ผลิต สินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชนเป้าหมายกว่า 4,000คน ประจำปี 2560-2561ไตรมาสแรก ช่วงเดือนตุลาคม 2560และมีนาคม 2561ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ที่ให้มีโอกาสเข้าใจและเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการเปิดตลาดดิจิทัลขายสินค้าออนไลน์ในยุค 4.0ได้อย่างมีคุณภาพและมีทักษะ ซึ่งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้ด้วย”คณบดีฯ กล่าว

ผศ.ดร.วิชิต กล่าวด้วยว่า วิทยากรในการฝึกอบรมนั้น เป็นทีมงานภาคีเครือข่ายรวมทั้งวิทยากรจากสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ของเราได้ไปฝึกอบรมในช่วงที่ผ่านมา พบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจมากที่สามารถทำให้กลุ่มผู้ประกอบการและชาวบ้านมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อออนไลน์ในการนำเสนอขายสินค้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เทคนิคการนำเสนอสินค้าบนสื่อใหม่ทั้งเว็บไซต์ FacebookและLineได้อย่างดี นอกจากนี้ในทุกๆ อำเภอยังมี Lineกลุ่ม ขายสินค้าและติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข่าวสารกันได้อย่างดี เช่น กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มขายออนไลน์พาน กลุ่มขายออนไลน์แม่สรวย และอำเภออื่นๆ เป็นต้น

สำหรับโครงการในปีนี้ เริ่มอบรมแล้วในวันที่ 9-10เม.ย. ที่ โรงแรมวังคำ อ.เมือง จ.เชียงราย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชนในเขตอำเภอเมืองเชียงราย 100-150คน และเมื่อวันที่ 24-25เดือนเดียวกัน ก็อบรมให้ประชาชนที่สนใจอีกรุ่น ที่ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงของริเวอร์ฟร้อนท์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ทั้งนี้เพื่อ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การให้ความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้า ชุมชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจทุกกลุ่มวัย

“ในครั้งต่อไปก็จะมีการจัดอบรมเป็นรุ่นๆ ผู้สนใจฝึกอบรมสอบถามที่สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ มร.ชร. โทรศัพท์ 0-5377-6395 และที่ ผศ.ดร.วิชิต นางแล โทร. 09-9454-9978” คณบดีสำนักวิชาคอมฯ มร.ชร. ก็ได้ ซึ่งการอบรมมีเนื้อหาน่าสนใจ เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลและการให้ความรู้ด้านบริหารจัดการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจตามนนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน โดย อ.เศรษฐชัย ใจฮึก รองคณบดีฯ สำนักวิชาคอมฯ ต่อด้วย การสร้างอัตลักษณ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ออกแบบ เทคนิคการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ มีจุดขาย ซึ่งจะ แบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 4กลุ่ม โดยทีมวิทยาการจากสำนักวิชา คอมฯ มร.ชร. และ อบจ.เชียงราย เช่น อ.คมกฤช จิระบุตร อ.กษิรา ภิวงศ์กูร อ.ธัญลักษณ์ ศุภพลธร และนายอนันตรักษ์ สลีสองสม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขาย สินค้าออนไลน์ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการการสร้างเว็บ เพจขายสินค้าออนไลน์ โดย อ.จักรี พิชญ์พิบูล จากสำนักวิชาคอมฯ มร.ชร. ซึ่งวิทยากรแต่ละคนต่างมีความรู้และประสบการณ์มากมาย ซึ่งผ่านการอบรมมาแล้วหลายรุ่น เชื่อว่าผู้เข้าอบรมในครั้งนี้จะได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่ และในเดือนพฤษภาคมนี้ยังมีโครงการจะจัดมหกรรมฯที่มหาวิทยาลัยด้วย “คณบดีสำนักวิชาคอมฯ มร.ชร.” กล่าว