มูลนิธิเอ็มพลัสเชียงราย จับมือ 2หน่วยงานหลัก เปิดศูนย์สุขภาพเน้นการงานทำงานยุติปัญหาเอดส์

มูลนิธิเอ็มพลัสเชียงราย เปิดศูนย์สุขภาพเอ็มพลัส มุ่งเน้นการทำงานยุติปัญหาเอดส์ในจังหวัดเชียงราย โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ หรือ PEPFAR

ซึ่งได้แก่ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธืกับชาย สาวประเภทสอง และพนักงานบริการหญิง เพื่อให้กลุ่มประชากรดังกล่าวสามารถเข้าถึงบริการด้านเอชไอวีได้อย่างทั่วถึง

นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์สุขภาพเอ็มพลัส และพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันในการสร้างความร่วมมือระยะยาวเพื่อสนับสนุนการจัดการด้าน เอชไอวี เอดส์ในชุมชน จังหวัดเชียงราย ที่ภายในสำนักงานมูลนิธิเอ็มพลัส เชียงราย ถนนสาถานพยาบาล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ฯ พร้อมเยี่ยมชมภายในสำนักงาน ในโอกาสนี้ยังได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อทำข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และผู้อำนวยการมูลนิธิเอ็มพลัส ด้วย

สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชนเอ็มพลัส เชียงราย เป็นศูนย์สุขภาพชุมชนที่ดำเนินงานโดย มูลนิธิเอ็มพลัส ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่ดำเนินงานด้านการป้องกัน เอชไอวี ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) และสาวประเภทสอง โดยได้รับการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงการ LINKAGES ประเทศไทย ซึ่งบริหารโดยกลุ่มประชากรหลัก (KPLHS) ที่มีบริการและความช่วยเหลืออื่นๆ สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในโอกาสนี้ยังได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันในการสร้างความร่วมมือระยะยาวเพื่อสนับสนุนการจัดการด้านเอชไอวี เอดส์ในชุมชน จังหวัดเชียงราย ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมูลนิธิเอ็มพลัส พร้อมหน่วยงานสนับสนุนจากศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข องค์การเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (PEPFAR) โครงการ LINKAGES และ USAID From the American people อีกด้วย