เบิกปฐพี ศูนย์บริการสุขภาพ แบบครบวงจรแห่งภาคเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธีเบิกปฐพีศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MFU Wellness Center) โดยมี พันตำรวจโทหญิงบุญทิวา บุญยืน หัวหน้าโครงการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กล่าวรายงาน

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบครบวงจรที่มีคุณภาพ และเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย โดยอาคารศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงพร้อมระบบสาธารณูปการ เป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 9 ชั้น มีพื้นที่รวม 20,980 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 900 วัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561-2563 พิธีเบิกปฐพีดังกล่าวได้รับความกรุณาจาก พระเทพปริยัติมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดจองคำ เป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์ รวมจำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานเบิกปฐพีโดยการลงจอบแรกณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงภายในบริเวณศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

อาคารศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วย พื้นที่ดังนี้

  • ชั้น 1 คลินิกทั่วไป เวชระเบียน คลังยา จัดยาและจ่ายยา รับยา การเงิน ร้านค้า ห้อง MDB. ห้อง GEN. ห้อง PUMP. พื้นที่รวม 2,790 ตารางเมตร
  • ชั้น 2 คลินิกทันตกรรม คลินิกตรวจสุขภาพ (CHECKUP CENTER) งานโภชนบำบัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ห้องจัดนิทรรศการ การเงิน พื้นที่รวม 2,050 ตารางเมตร
  • ชั้น 3 ศูนย์กิจกรรมป้องกันและบำบัด คลินิกส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ พื้นที่รวม 2,050 ตารางเมตร
  • ชั้น 4 ศูนย์ชะลอและฟื้นฟู คลินิกพัฒนาสมองและบุคลิกภาพ การเงิน พื้นที่รวม 2,050 ตารางเมตร
  • ชั้น 5 สำนักงาน ส่วนส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพทุกระดับอายุ พื้นที่รวม 2,050 ตารางเมตร
  • ชั้น 6 ห้องกิจกรรม ห้องประชุม 80 ที่นั่ง ห้องสัมมนา 30 ที่นั่ง ห้องสัมมนา 20 ที่นั่ง ห้องสันทนาการ/อเนกประสงค์ ห้องพักวิทยากร ห้องเตรียมอาหาร พื้นที่รวม 2,050 ตารางเมตร
  • ชั้น 7 ห้องอาหารเพื่อสุขภาพ สวนสมุนไพร พื้นที่รวม 2,100 ตารางเมตร
  • ชั้น 8 ห้องพักรวม 6 เตียง ห้องพักรวม 2 เตียง ห้องพักเดี่ยว 1 เตียง  พื้นที่รวม 2,125 ตารางเมตร
  • ชั้น 9 ห้องพัก V.I.P. ห้องพักพิเศษ พื้นที่รวม 1,930 ตารางเมตร