รพ.เชียงรายจัดกิจกรรม “ลดเสียงดัง ลดหูหนวก”

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ร่วมกับ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย นำทีมแพทย์ พยาบาล นักโสตสัมผัสวิทยา แผนกโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลเชียงรายฯ จัดกิจกรรม “ลดเสียงดัง ลดหูหนวก” ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคหู ผู้ที่มีความพิการทางการได้ยิน

และประชาชนทั่วไป โดยการรณรงค์หลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่เสียงดังเกินไป เช่น งานคอนเสิร์ต โรงหนัง และ การใช้หูฟังต่อเนื่องยาวนาน

นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดเผยว่า เนื่องด้วย องค์การอนามัยโลก ระบุให้วันที่ 3 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันการได้ยินโลก” (World Hearing Day) “การสูญเสียการได้ยินเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนชาวไทย ส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลง ปัจจุบันคนไทยมีปัญหาการได้ยินประมาณ 2.7 ล้านคน โดยจังหวัดเชียงราย ปี 2560 มีการจดทะเบียนผู้พิการทางการได้ยินรายใหม่ จำนวน 1,380 คน และขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการทางการได้ยิน จำนวน 6,000 คน ประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง เป็นสาเหตุที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ และสามารถป้องกันได้ 100 เปอร์เซ็น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ หากไม่ได้รับการป้องกันหรือแก้ไข การสูญเสียการได้ยินในประชาชนจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น”โรงพยาบาลเชียงรายฯ ได้ตรวจคัดกรองเด็กแรกเกิดทุกคน ที่มีความเสี่ยงในการสูญเสียการได้ยินตั้งแต่กำเนิด  ตั้งแต่ปี 2556 พบเด็กหูหนวกแต่กำเนิดทั้งสองข้าง 50 คน โดยพบเฉลี่ย 8-10 คนต่อปี เด็กเหล่านี้จะได้รับการดูแล รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินต่อไป

แพทย์หญิงวรนารถ อิ่มเกียรติหัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลเชียงรายฯ กล่าวว่า ทีมแพทย์ พยาบาล นักโสตสัมผัสวิทยา เห็นความสำคัญในการดูแลผู้ที่สูญเสียการได้ยิน เพื่อเข้าถึงการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม  โดยเฉพาะเด็กที่สูญเสียการได้ยินแต่กำเนิด ถ้าไม่ได้รับการฟื้นฟูการได้ยินที่เหมาะสม จะเป็นใบ้ ไม่สามารถพูดและสื่อสารกับผู้อื่นได้ ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำ ดังนั้น วันที่ 5-6 มีนาคม 2561 แผนกโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลเชียงรายฯ จะทำการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินโดยการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมให้แก่ ผู้ป่วยเด็กชาวไทยจำนวน 2 ราย อายุ 2 และ 3 ขวบ โดยหูหนวกแต่กำเนิดทั้งสองข้าง ซึ่งใช้เครื่องช่วยฟังไม่ได้ผล ภายหลังการผ่าตัด เด็กทั้งสองคนจะมีโอกาสได้ยินเสียงพูด พัฒนาการทางการได้ยิน ภาษาและการพูดเทียบเคียงกับเด็กปกติ การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม เป็นการผ่าตัดที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะอุปกรณ์ประสาทหูเทียมที่จะนำมาฝังในหูของเด็กทั้ง 2 รายนั้น ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มูลค่า 1,580,000 บาทในการผ่าตัดครั้งนี้ เป็นการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมให้กับผู้ป่วย 2 รายแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาแผนกโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลเชียงรายฯ ให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาทางการได้ยินอย่างครบวงจรในอนุภูมิภาคแห่งนี้