รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พิธีส่งมอบรถดับเพลิงอเนกประสงค์ของ “โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย”

ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ [Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี) ]  ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 โดยมี นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ และ นางสาวสุดา ปฏิเสน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา เป็นผู้รับมอบ 

ตำบลโป่งผา ตั้งอยู่ในเขตชายแดนที่ติดต่อกับประเทศพม่าทางทิศตะวันตกของจังหวัดเชียงราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและภูเขา ที่ผ่านมามักเกิดไฟป่าและปัญหาการขาดแคลนน้ำบ่อยครั้งแต่รถดับเพลิงที่มีอยู่ มีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมานาน ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนสำหรับท้องถิ่นนี้

จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุน้ำ 4,000 ลิตร พร้อมเครนกระเช้าไฟฟ้า 1 คัน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา เป็นมูลค่า 3,006,000 บาท รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนในตำบลโป่งผา และพื้นที่ใกล้เคียงมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต และมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น