ด้วยเกล้าฯ พระเทพฯ ตรัสชม ชา “เก๊กฮวย” มร.ชร.

            ด้วยเกล้าฯนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณฯของมร.ชร. สมเด็จพระเทพฯตรัสชม “ชาเก็กฮวย” ดี...อร่อย… “เป็นโครงการที่ดีร่วมกันหลายๆทางช่วยกันพัฒนาต่อยอดกันไป” ผอ.และทีมงาน สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม (สพพส.) มร.ชร. นำทีมจัดนิทรรศการ “เก็กฮวย” บนดอยสูง อ.แม่ฟ้าหลวง พร้อมถวายรายงานและเฝ้าฯรับเสด็จสุดปลาบปลื้มในชีวิตการทำงาน

            ผศ.ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา ผอ.สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม (สพพส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์(2561) ที่ผ่านมาตนเองและทีมงาน สพพส.ได้เดินทางไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนสามัคคีพัฒนา ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จนกระทั่งเวลา 08.45 น. ได้เสด็จฯมาถึงหลังจากนั้นในเวลาต่อมาทรงทอดพระเนตรพื้นที่ทำการเกษตรของโรงเรียนซึ่งแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้แก่นักเรียนในแต่ละระดับชั้นได้เรียนรู้การทำการเกษตรปลอดสารเคมี

            ผศ.ดร.สุทธิพร กล่าวว่า ซึ่งก่อนหน้านี้ มร.ชร.โดยศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสังกัดสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการส่งเสริมการปลูก “เก๊กฮวย” การแปรรูป ให้กับทางโรงเรียนเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้สู่ชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย การพัฒนาเกษตรยั่งยืนเพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพด  เพื่อสร้างรายได้สร้างงานเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  เนื่องจากเก๊กฮวยเป็นพืชที่ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการดูแล ทำให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้เพาะปลูกรวมถึงผู้บริโภค และผลผลิตที่ได้มีราคาสูงกว่าการปลูกข้าวโพด รวมทั้งการปลูกกล้วยหอมเขียว หรือ “คาร์เวนดิส” ซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศมากและมีความทนทานต่อการขนส่งที่ต้องใช้เวลานานอีกด้วย

         ต่อมาในเวลาใกล้เคียงกันพระองค์ยังเสด็จฯทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยโดยมีนักเรียนในท้องถิ่นให้ข้อมูลผลจากการลงมือปฏิบัติ และยังทรงเสวยพระสุธารสชา “ชาดอกเก๊กฮวย” จนเกือบจะหมดทั้งถ้วยแก้วชา ที่ได้ถวายขณะที่ทรงหยุดฯชมนิทรรศการด้วย พร้อมตรัสชมว่า “รสชาติของชาดอกเก๊กฮวยดี..อร่อย”

            ศิริพร นิลาศทุกข์ ทีมงาน สพพส.มร.ชร.( ผู้สื่อข่าวพิเศษ) รายงานด้วยว่า ผศ.ดร.สุทธิพร ยังได้ถวายรายงาน ถึงที่มาของ “โครงการวิจัยเก๊กฮวยอินทรีย์” ในโรงเรียนเพื่อขยายผลสู่ชุมชนในท้องถิ่นพื้นที่สูง โดยความร่วมมือของ มร.ชร.และโรงเรียนสามัคคีพัฒนา ในการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนก่อนถึงขยายผลต่อชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนให้ทรงทราบในปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมในโครงการ 60 กว่าคน นอกจากนี้มีการส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมคาเวนดิชด้วย ซึ่งพระองค์ทรงรับสั่งว่า “เป็นโครงการที่ดีร่วมกันหลายๆทางช่วยกันพัฒนาต่อยอดกันไป” ในวันดังกล่าวทีมงานทุกคนต่างแสดงออกถึงปลาบปลื้มในชีวิตของการทำงานโครงการนี้