สกอ.ประเมินคุณภาพ มร.ชร. ดีมาก

ม.ราชภัฏชร.ยันบัณฑิตมีคุณภาพ สกอ.เคยประเมิน ดี-ดีมาก มาแล้ว ส่วนที่มีปัญหาก็ได้ “งดรับ”ไปนานแล้ว สกอ.ใช้ข้อมูลเก่ามาตัดสิน ไม่นำข้อมูลที่ส่งให้มาพิจารณา ชี้ อาจารย์ผู้สอน วิทยากรมีคุณภาพทำให้ศิษย์เก่งด้วย แม้อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เพียงพอตามเกณฑ์ แต่อาจารย์ผู้สอนและวิทยากรครบและเก่งทำให้บัณฑิตมีคุณภาพด้วย ส่วนว.นานาชาติลุ่มโขง วอนให้ สกอ.ทบทวนใหม่เพราะคุณภาพหลายประเทศยอมรับ

 

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยรายภัฏเชียงราย(มร.ชร.) เปิดเผย กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนบางสำนัก เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 28 แห่ง ทั่วประเทศ ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้ประกาศ รายชื่อหลักสูตรที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) “เฉพาะในองค์ประกอบที่ 1” เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน ระหว่างปีการศึกษา 2558 และ 2559อันเนื่องมาจากไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ “องค์ประกอบที่ 1” ตามที่ สกอ.กำหนดไว้ คือ เกี่ยวกับวิชาเอกหรือหลักสูตรที่เปิดสอน ไม่มีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก โท ตามจำนวนที่กำหนดของ สกอ.เพราะหาอาจารย์ตามที่ต้องการยากและงบประมาณน้อย จึงทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว และในจำนวนนี้ มีชื่อมร.ชร. ปรากฏอยู่ด้วย เพราะใช้เกณฑ์ปี 2558 มาควบคุม ซึ่งหลักสูตรที่เคยเปิดมาแล้วนั้นเป็นเกณฑ์ปี 2548 ซึ่งได้รับอนุญาตจาก สกอ.แล้ว แต่มาเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่จึงทำให้เกิดปัญหาดังที่เป็นข่าว

ผศ.ด.ศรชัย กล่าวว่า จากข่าวที่ปรากฏนั้น มร.ชร. ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่สกอ.แนะนำหลังการประเมินโดยทางมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะผู้บริหารและคณบดีคณะและสำนักวิชา วิทยาลัยที่เกี่ยวข้องแล้วตาม สกอ.ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้มาตรฐาน และจากกรณีนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งให้ “งดรับนักศึกษา” ในวิชาเอกหรือหลักสูตรที่มีปัญหาไปแล้วจะพบว่าในปีการศึกษา 2561 นี้ ไม่มีการเปิดรับในวิชาเอกหรือหลักสูตรนี้แล้ว ส่วนการเรียนการสอนในหลักสูตรอื่นๆนั้นยังคงมีคูณภาพเป็นที่ยอมรับเหมือนเดิม

“จริงๆเกณฑ์การประเมินมาตรฐานของ สกอ.ที่ประเมินทุกมหาวิทยาลัยนั้นมี 6 มาตรฐานด้วยกัน แต่ สกอ. ประเมินเฉพาะมาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 ที่เกี่ยวกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ทีมีคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท-เอก เท่านั้น ที่ต้องมีครบตามองค์ประกอบที่ 1 ซึ่งเป็นเรื่องที่หายากมากในทุกแห่ง ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณจากรัฐบาล ส่วนการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นอาจารย์ผู้สอน และวิทยากรที่เชิญมาร่วมสอนก็มีคุณภาพทุกๆคน เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพจึงต้องการให้ สกอ.มาพิจารณาตรงนี้ด้วย และเมื่อเดือน พฤศจิกายนที่ผ่านมา สกอ.ยังมาประเมิน มร.ชร.ให้ผ่านเกณฑ์ในระดับ “ดี-ดีมาก”ด้วย จึงขอให้พิจารณาด้วยความเป็นธรรม

“สำหรับนักศึกษาเก่าที่กำลังเรียนอยู่ในปัจจุบันไม่มีปัญหาแต่อย่างใดในวิชาเอกหรือหลักสูตรที่มีปัญหาดังกล่าว ตามที่ สกอ.ระบุว่าไม่ได้มาตรฐาน โดยทาง สกอ.ได้อนุญาตให้ผลิตบัณฑิตในสาขาที่มีปัญหาเหล่านี้ให้สำเร็จหลักสูตรรวม ทั้งให้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวไปด้วย จึงขอรับรองว่าบัณฑิตที่นี่มีคุณภาพทุกคนและไม่เกี่ยวกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วซึ่งเป็นคนละเรื่อง” อธิการบดี กล่าว

ด้าน ผศ.จิรพัฒน์ อุปถัมภ์ ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการ มร.ชร. เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า  จากข่าวที่ปรากฏนั้น มร.ชร.ได้ส่งเอกสารหลักสูตรต่างๆไปให้ สกอ.แล้ว เมื่อเร็วๆนี้ แต่ในการประชุมและประกาศของ สกอ. คาดว่าจะไม่ได้นำคำชี้แจงของมร.ชร.ไปพิจารณาในที่ประชุมด้วย เวลาประกาศออกมาจึงยังเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

“เกี่ยวกับหลักสูตรส่วนใหญ่ที่มีปัญหาไม่ได้มาตรฐานตามที่ สกอ.ประกาศมานั้น “มร.ชร. ได้งดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561” ไปแล้ว แต่จะมีบางหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตร และระดับมหาบัณฑิต เท่านั้น ที่กำลังรอปรับปรุงอยู่ให้ได้มาตรฐานในองค์ประกอบที่ 1 ซึ่งได้ชี้แจงให้ทาง สกอ.ไปแล้ว จึงขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันและหลักสูตรที่มีปัญหาเราก็ไม่ได้เปิดรับแล้วในปีการศึกษา 2561” ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการ มร.ชร. กล่าว

ด้านรศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (วนช.) มร.ชร. กล่าวเสริมว่า ในการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ การบิน การจัดการท่าอากาศยาน การขนส่งสินค้าทางอากาศ และการจราจรทางอากาศนั้น หลักสูตรก็มีมาตรฐานผลิตบัณฑิตมาแล้วหลายรุ่น จริงๆ วิทยาลัยได้รับรับรองมาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทยจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ตามเงื่อนไขของ ICAO มาหลายปีแล้ว อาจารย์ผู้สอนก็มีคุณภาพ วิทยากรก็ล้วนมีประสบการณ์ที่เคยทำงานด้านการบินที่มาจากในและต่างประเทศทั้งนั้น จึงต้องการให้พิจารณาในจุดนี้ด้วยผลผลิตของเราประเทศในกลุ่มอาเซียนต่างยอมรับในคุณภาพมาแล้ว” คณบดี วนช. กล่าว