รัฐบาลญี่ปุ่นได้สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

พิธีส่งมอบรถพยาบาลของ“โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ [Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี)]

 

ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยมี นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ และ นพ.สุพัฒน์ ใจงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า เป็นผู้รับมอบ

 

โรงพยาบาลปางมะผ้า ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงเขตรอยต่อชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า กำลังประสบกับปัญหาความยากลำบากในการส่งต่อหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เนื่องจากมีรถพยาบาลฉุกเฉินไม่เพียงพอต่อความต้องการ และรถที่มีอยู่เดิมก็มีสภาพเก่าทรุดโทรม ด้วยเหตุนี้ รถพยาบาลฉุกเฉินที่มีความพร้อมจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนอย่างมาก

จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินขับเครื่องสี่ลอ 1 คัน และรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน 1คัน ให้กับโรงพยาบาลปางมะผ้า เป็นมูลค่า 3,150,000 บาท รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะสามารถช่วยพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่สูง ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่หรือ 90% ของอำเภอปางมะผ้า และ ระบบบริการการส่งผู้ป่วยต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยาภาพที่สูงกว่า ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป