ราชภัฏถวาย “ปริญญา” ดอกเตอร์พระพบโชค อุ้มผู้ด้อยโอกาส 993 คน

มร.ชร. ถวาย ป.เอกกิตติมศักดิ์ ปี 60 “พระพบโชค” วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงรายแล้ว จากผลงานโดดเด่น ช่วยเหลือเด็กและผู้ด้อยโอกาสให้ทุนการศึกษา 993 คน เผย 3 พันธกิจที่ต้องทำ และขอบคุณ มร.ชร. ที่แอบเห็นผลงาน เป็นสิ่งชโลมใจที่ผลักให้ทำงานต่อไปเพื่อสังคมและประเทศชาติ บรรยากาศในงานได้รับความร่วมมือจาก ม.วัยที่ 3ของ ทบ.เชียงรายด้วย

 

สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16ธันวาคม เวลา 14 32น. ที่ วัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ได้ทำพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาและพัฒนาสังคม แด่พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10ทรงพระราชทานมาให้แล้ว โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีมากมาย ก่อนเริ่มพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และสืบชะตาหลวงแก่ผู้เข้าร่วมพิธีด้วย หลังจากนั้น ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. กล่าวสดุดีเกียรติคุณพระพบโชคถึงคุณงามความดีต่างๆ ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ ในด้านการส่งเสริมเผยแผ่พุทธศาสนา แก้ไขปัญหาและให้ทุนการศึกษาแก่เด็กเยาวชนยากจน ให้ที่พักพิง และสร้างอาชีพให้แก่ผู้เร่ร่อน ผู้พิการต่อด้วย ศ. เกียรติคุณดร.มนัส สุวรรณ อุปนายกสภา มร.ชร. เป็นประธาน ถวายปริญญาบัตร และ อ.ดร.ปรมินทร์ อริเดช คณบดีคณะครุศาสตร์ ถวายครุยวิทยฐานะ หลังจากนั้นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้บริหารถวายประกาศเกียรติคุณ ตาลปัตร และย่าม แด่พระอาจารย์พบโชคตามลำดับ เป็นเสร็จพิธี

พระพบโชค (พระอาจารย์ ดร.พบโชค) กล่าว สัมโมทนียกถา หรือถ้อยคำที่แสดงความขอบคุณชื่นชมยินดี ตอนหนึ่งว่า ได้ส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา และช่วยเหลือเด็กและผู้ด้อยโอกาสให้ทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ยากจนตามชายขอบ ยึดแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9มาเป็นหลักในการให้ความช่วยเหลือมนุษย์ ซึ่งได้ช่วยตั้งแต่ 1คน 2คน 3คน 10 - 20คนจนมากขึ้นเรื่อยๆ ให้เขามีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน ปัจจุบันมีผู้ที่ต้องอุปถัมภ์ ช่วยเหลืออยู่ทั้งหมด 993คน

การสร้างวัดสร้างวัตถุให้ใหญ่โตขนาดไหนก็สร้างได้ แต่การสร้างคนให้เข้าสู่กระบวนการศึกษาให้เขามีอาชีพเพื่อให้เขากลับไปพัฒนาท้องถิ่นและบ้านเกิดของตนเองเป็นเรื่องยาก  แต่ก็ต้องทำต่อไปส่วนพันธกิจของอาตมาที่ตั้งไว้มี 3อย่างคือ 1.การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพราะไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ 2.อยากเป็นผู้ให้และผู้แบ่งปันผู้ยิ่งใหญ่ และ 3.อยากเป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่ 

“การได้รับปริญญาฯ กิตติมศักดิ์ในวันนี้ ถือว่าเป็นการให้กำลังใจ ต้องขอบคุณ มร.ชร. และผู้บริหารทั้งหลายที่แอบเห็นผลงานที่อาตมาได้ทำมาโดยตลอด  แม้จะเป็นเพียงกระดาษแผ่นเดียวแต่ก็เป็นสิ่งยิ่งใหญ่มากที่มาชโลมใจ เป็นกำลังใจให้คนทำงาน นับต่อจากนี้อาตมาก็จะต้องทำงานให้หนักมากขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป” พระอาจารย์พบโชค กล่าวแสดงสัมโมทนียกถา