มทบ.37 ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาอินทรีย์ ตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ

พลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาอินทรีย์ และพิธีปล่อยหมูป่าให้อยู่ตามธรรมชาติ ที่ภายในมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช

โดยมีนายทหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ทหาร นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนนักเรียนจากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ร่วมพิธีเกี่ยวข้าวพร้อมกันที่แปลงนาอินทรีย์ซึ่งเป็นแปลงนาพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่

 

ตามที่มณฑลทหารบกที่ 37 ได้ทำการเพาะปลูก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ข้าวได้ออกรวงและถึงเวลาเก็บเกี่ยว เป็นการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีตามแบบประเพณีโบราณของไทยในการลงแขกเกี่ยวข้าว อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการทำนา เคารพนับถือคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นวัฒนธรรมล้ำค่าของบรรพบุรุษ ตามวิถีเกษตรดั้งเดิมของชุมชน รวมไปถึงเป็นแหล่งเรียนรู้แก่กำลังพล และประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูโครงการตามรอยเท้าพ่อ หลังจากนั้นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ยังได้นำนายทหาร กำลังพล นักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ร่วมพิธีปล่อยหมูป่าให้อยู่ตามธรรมชาติ ที่บริเวณโครงการหมูเพื่อนแพะหน้าเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 37 ซึ่งมีทั้งหมูป่าและหมูเหมยซานผสมดูร๊อคและจินหัว ปัจจุบันหมูป่าจำนวน 37 ตัว ได้มีการสร้างพื้นที่เลี้ยงสำหรับปล่อยให้หมูป่าได้อาศัยคล้ายกับธรรมชาติมากที่สุด ส่วนของหมูเหมยซาน จำนวน 44 ตัว ได้มีการทำโรงเลี้ยงแบบคอกอยู่รวมกัน ซึ่งโครงการเลี้ยงหมูเพื่อนแพะดังกล่าวเป็นการใช้พื้นที่แบบธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปตลอดถึงกำลังพลได้มาศึกษาเรียนรู้ต่อไป