หลั่งไหลชมงานเทศกาลดอกบัวตองบาน บนดอยหัวแม่คำ บานสะพรั่งเต็มดอย

 

ที่บริเวณลานกิจกรรมบ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานเทศกาลดอกบัวตองบานดอยหัวแม่คำ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560

ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับดอกบัวตองบานอย่างคึกคัก พร้อมสัมผัสอากาศหนาว โดยเฉพาะบริเวณดังกล่าวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,811 เมตร เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ

 

เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชนชาวไทยภูเขาแต่โบราณ ดอยหัวแม่คำถือเป็นยอดดอยแห่งชาวไทยภูเขา ศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมชนเผ่า อันประกอบไปด้วย ชนเผ่าลีซู ลาหู่ อาข่า ม้ง อิ้วเมี่ยน จีน ไทยลั๊ว และไทยใหญ่ ซึ่งมีการดำรงชีพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยความผาสุกเสมอมา ประชากรส่วนใหญ่ของบ้านหัวแม่คำเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลีซู อาข่า ลาหู่ มีประชากรกว่า 1,700 คน สภาพภูมิอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำคำซึ่งไหลผ่านชุมชนเมืองมากมาย และไหลไปบรรจบลงสู่แม่น้ำโขง ณ ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคมของทุกปี บ้านหัวแม่คำจะมีดอกบัวตองบานสะพรั่งทั่วทั้งดอย ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก ถือได้ว่าบ้านหัวแม่คำเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

ทางด้าน นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ให้อยู่อย่างยั่งยืน อนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ ของชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแม่สลองใน และแสดงออกถึงความรักความสามัคคี ในประเพณีและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ประชาชนในท้องถิ่น ให้มีการท่องเที่ยวและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป และเป็นการพัฒนาศักยภาพยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย