รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถดับเพลิงประจำ

พิธีส่งมอบรถดับเพลิงของ โครงการจัดหารถดับเพลิงประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์  [Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี)]ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

โดยมี นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ และนางสาวสุนันทนา ขันธเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ เป็นผู้รับมอบ

ตำบลศรีดงเย็นตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสูงและภูเขา ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่  ในฤดูแล้งมักเกิดไฟป่า และปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทำให้พื้นที่ป่าถูกทำลาย และเกิดผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน ของประชาชน รถดับเพลิงเพียงคันเดียวที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นมีอยู่ ก็ชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมานาน จึงจำป็นต้องจัดหารถดับเพลิงคันใหม่เป็นการด่วน เพื่อจะสามารถปฏิบัติการดับเพลิงและจัดส่งน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถดับเพลิงคันใหม่ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เป็นมูลค่า 2,800,000 บาท ซึ่งการจัดหาได้แล้วเสร็จเป็นรถดับเพลิงขนาดใหญ่ที่มีถังบรรจุน้ำ 1คัน (สามารถบรรจุน้ำได้ 8,000ลิตร) รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยให้ชาวตำบลศรีดงเย็น มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต และช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยอีกด้วย