เชิญงาน “บวร” ฮอมปอยผญ๋าล้านนา ครั้งที่ ๑

เชิญงาน “บวร” ฮอมปอยผญ๋าล้านนา ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ พระธาตุจอมใจเมือง วัดศรีโคมคำ

อุทยานการเรียนรู้ ภูมิปัญญาล้านนา เมืองโยนกนาคพันธุ์ บ้านดงป่าสัก