ประทานปริญญาบัตร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558-2560 มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 624คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเชียงราย