ประชาพิจารณ์คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

  

  

นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และนายแพทย์โชติพงษ์ ศิริพิพัฒนมงคล หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก ร่วมในงานกำหนดการประชาพิจารณ์คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพื่อลดการแออัด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการได้ครอบคลุมให้เหมาะสม ยังเพิ่มทางเลือกและเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางสำหรับผู้รับบริการที่ไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉิน และใช้ทรัพยากรในโรงพยาบาลให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมวียงอินทร์ เชียงราย