พิธีทำบุญ “ร้อยใจ ร้อยไมตรี 110ปี สามัคคี”

มนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญโรงเรียนกลุ่มงานสังกัด สพม.เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ดร.ธวัช ชุบชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ฝ่ายบริหารบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้ร่วมพิธีทำบุญ “ร้อยใจ ร้อยไมตรี 110ปี สามัคคี” เนื่องในโอกาสครบรอบในการก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 110ปี และได้เปิดป้ายสถานที่และแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นและส่งเสริมสื่อการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียน ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม