กิจกรรม Big cleaning day

 

  

นายภูวิศดิ์ วรรณพฤติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big cleaning day โดยมี นายรัชพงษ์ ติ๊บเถิ้ม ผู้จัดการทั่วไป โรบินสันเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงานเกี่ยวกับกิจกรรม Big cleaning day ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความเคารพต่อพระยามังรายมหาราช  เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง ดูแล สถานที่อันเป็นส่วนรวมจิตใจของชาวจังหวัดเชียงราย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ และสัมพันธภาพอันดีระหว่างองค์กร และหน่วยงานในชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เสริมสร้างวินัยในการรักษาความสะอาด ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช