เข้ารับโล่แห่งเกียรติยศ ของมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ชูเกียรติ เหลืองโสภาพรรณ เลขานุการสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย เข้ารับโล่แห่งเกียรติยศ ของมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่แห่งเกียรติยศ คนดี EMS เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสรรเสริญ เป็นแบบอย่างที่ดี ทำดี และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อประโยชน์แก่สังคม ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี ในการประชุมวิชาการประจำปี 2561 กรมควบคุมโรค สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย และมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ