พิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช เนื่องในวาระคล้ายวันทรงสร้างเมืองเชียงราย ปีที่ 756 โดยผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย คณะผู้บริหารจากเทศบาลนครเชียงราย หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตัวแทนชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 64 ชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยพิธีเริ่มจากการแห่ขบวนเครื่องสักการะพญามังรายมหาราชบริเวณหน้าวัดมิ่งเมืองไปยังหน้าพระสถูปพญามังราย วัดดอยงำเมือง