กิจกรรมการอบรมความรู้ผู้คุมความประพฤติ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย โดย นางสาวจิตรา รับฟังการ  รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม เขตอำเภอเมือง จัดกิจกรรมการอบรมความรู้ผู้คุมความประพฤติ โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้กระทำผิดให้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงตนเองไม่ให้กระทำผิดในลักษณะเดิมอีก การอบรมมีการแบ่งกลุ่มการอบรมเป็นสามกลุ่มดังนี้ 1.กลุ่มผู้กระทำความผิดฐานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 2.กลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ พรบ. จราจรทางบก 3.กลุ่มผู้กระทำความผิดฐานอื่นๆ เช่น ความผิดเกี่ยวกับเอกสารทำร้ายร่างกายลักทรัพย์ในการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน