ศ.เกียรติคุณ

ดร.มนัส สุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประธานถวายปริญญาบัตร ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวสดุดีเกียรติคุณฯ และ อ.ดร.ปรมินทร์ อริเดช คณบดีคณะครุศาสตร์ ถวายครุยปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ แด่พระอาจารย์พบโชค ณ วัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย