พิธีวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเชียงราย

นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดพิธีวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560 เพื่อมอบเป็นกองทุนให้แก่หมู่บ้านและชุมชน นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและดูแลแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเชิงคุณภาพ โดยรวมพลังของชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยจิตใจที่พึ่งตนเอง และฟื้นฟูทุนทางสังคมของหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ได้รับบริจาค 850,000 บาท พร้อมกันนั้น พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส ได้มอบเงินสมทบให้อีก 100,000 บาท ณ ศาลาศรีดามา วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย