มอบผ้าห่มกันหนาว

นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิปอเต็กตึ้ง ดร.ทวีชัย อาศิรพงษ์พิสิฐ ประธานมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย และคณะ นำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 900 ชุด พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวและขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเตรียมความพร้อม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเตรียมรับสถานการณ์ภัยหนาว ที่บ้านกระแล ตำบลแม่เปา บ้านเย้าแม่ต่ำ ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย และที่บ้านหนองแรดใต้ ตำบลหนองแรด บ้านม่อนมะปราง ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย