พิธีส่งตัวคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีมและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 “แม่ระมิงค์เกมส์”

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางอมร อายุปัน ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีส่งตัวคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีมและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 “แม่ระมิงค์เกมส์” ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาระดับชาติในนามของจังหวัดเชียงรายที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย