กลุ่มจีนยูนนาน : ผู้นำด้านเศรษฐกิจแม่สาย

ความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน

ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ตอนที่ 5

กลุ่มจีนยูนนาน : ผู้นำด้านเศรษฐกิจแม่สาย

 

ชาวไทลื้อ ไทเขิน และไทใหญ่ ต่างมีความเห็นว่า จีนยูนานเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนแม่สาย มากที่สุด มีเหตุผลดังนี้

(1) กลุ่มชาวจีนยูนนานเป็นกลุ่มที่มีเงินทุนและยังผลิตสินค้าและสั่งสินค้าจากแหล่งผลิตได้สะดวกกว่ากลุ่มอื่นๆ เป็นมหาอำนาจในการผลิตสินค้าส่งขายทั่วไปในเอเชียและทั่วโลก จึงสามารถกำหนดราคา ได้ด้วยตัวเอง (2) กลุ่มชาวจีนยูนนานได้เปรียบด้านภาษาในการติดต่อการค้ากับประเทศจีน ประกอบธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านทอง ธุรกิจขายยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณส่วนมากในแม่สายเป็นของกลุ่มชาติพันธุ์จีนยูนนาน (3) กลุ่มชาวจีนยูนนานเป็นผู้ ผลิตสินค้าและกระจายสินค้า เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้ามารับสินค้าทั้งราคาส่งและราคาปลีกได้ (4)  กลุ่มชาวจีนยูนนาน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งรกรากอยู่ที่แม่สายเป็นจำนวนมากและสามารถเข้าถึงแหล่งผลิตที่ประเทศจีนจึงทำให้ได้เปรียบในเรื่องของราคาต้นทุนของสินค้าทุกชนิดที่ผลิตในประเทศจีน (5)  กลุ่มชาวจีนยูนนานสามารถเดินทางไปรับสินค้าถึงแหล่งผลิตในประเทศจีนได้สะดวก และยังได้เปรียบที่เป็นคนจีน (6) กลุ่มชาวจีนยูนนาน มีเครือข่ายการค้าที่แน่นหนา ยากพอสมควรที่จะมีนักธุรกิจรายใหม่เข้าไปแทนที่ได้ กลุ่มจีนยูนนาน สามารถค้าขายส่งออกมานานจีนยูนนาน และเป็นผู้ผลิตและป้อนสินค้าวัตถุดิบเข้ามาขายในแม่สาย ดังนั้นจึงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อระบบเศรษฐกิจชายแดนแม่สาย

4 กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ส่วนใหญ่ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ประกอบอาชีพค้าขายกันจึงมีส่วนทำให้เศรษฐกิจชายแดนและการค้าระหว่างประเทศที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ทุกกลุ่มทุกคนที่อยู่แม่สาย มีส่วนช่วยเหมือนกันหมดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ที่เป็นชาวไทลื้อ และไทเขิน  แต่กลุ่มจีนยูนนาน ที่ได้เปรียบด้านภาษา สามารถรับสินค้าจากจีนมาขายส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้า โดยกลุ่มไทลื้อ ไทยใหญ่ ไทยเขิน จะเป็นผู้ขายปลีกให้ลูกค้าอีกทอดหนึ่งจึงเป็นวงจรการค้าของระบบเศรษฐกิจแม่สาย

เมื่อประมวลคำตอบจากทุกกลุ่มชาติพันธุ์สรุปได้ว่า ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างยืนยันว่ามีบทบาทไม่เหมือนกันเช่นบางกลุ่มที่ออกนอกพื้นที่ไปหาสินค้ามาขายก็มีบางกลุ่ม ขายส่งก็มีบางกลุ่มขายปลีกให้นักท่องเที่ยว จึงทำให้ภาพรวมมีส่วนทำให้เศรษฐกิจชายแดนเติบโตตามระบบ คือทุกชาติพันธุ์มีบทบาททำหน้าที่หาเงินเข้าแม่สายเหมือนกันไม่มีใครมากหรือน้อยไปกว่ากัน เพียงแต่กลุ่มจีนยูนนานอาจได้เปรียบด้านภาษาจีนและมีความสัมพันธ์ด้านเครือญาติ ช่วยเหลือด้านการค้าขาย จึงซื้อสินค้ามาในราคาที่ถูกกว่า เพื่อที่จะทราบว่าแต่ละชาติพันธุ์ มีความคิดอย่างไรว่า พวกตนมีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เมื่อเปรียบเทียบแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ผลการศึกษาส่วนนี้สรุปได้ดังนี้

(1) ชาวไทลื้อส่วนใหญ่เชื่อว่า กลุ่มของชาติพันธ์ตนเองมีส่วนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจชายแดน เพราะอาชีพของค้าขายของตนมีส่วนในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ ทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเงินของนักท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้เกิดขึ้นกับคนในพื้นที่และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น รถเช่า โรงแรม ร้านอาหาร ก็จะมีรายได้เช่นกันเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่

(2) ชาวไทเขินเชื่อว่ามีส่วนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจชายแดนอยู่บ้างเพราะขายสินค้าให้ นักท่องเที่ยว กำไรจากการขายจะนำไปใช้จ่ายในแม่สาย ทำให้เกิดการหมุนเวียนรายได้

(3) กลุ่มไทใหญ่เชื่อว่าทุกกลุ่มก็ค้าขายกันเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้เศรษฐกิจชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ  ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ มีส่วนช่วยเหมือนกันหมด คนทุกคนที่ทำอาชีพค้าขายต่างมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความโดดเด่นคือ กลุ่ม จีนยูนนาน เพราะมีมูลค่าการค้าที่สูง และมีเครือข่ายทางการค้าที่กว้างขวาง

(4)  กลุ่มจีนยูนนาน เชื่อว่าคนจีนมีความชำนาญในการค้าขายชายแดน สามารถสื่อสารได้หลายภาษา เนื่องจากมีการค้าขายมากกว่าคนในพื้นที่ มีเงินลงทุนมาก ทั้งการค้าปลีกและค้าส่ง ได้เปรียบทางด้านการสื่อสารมีประสบการณ์ในการค้าขาย ตั้งแต่ บรรพบุรุษ จีนยูนนานเป็นเจ้านายตัวเอง ไม่ค่อยชอบเป็นลูกน้องของใคร ส่วนใหญ่คนไทลื้อ ไทยเขิน ไทยใหญ่จะรับจ้างทั่วไป มีความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจและมีเครดิตดีติดต่อค้าขายกับเมืองจีนได้