สถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่เป้าหมาย

ตอนที่ 9

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทางตอนบนของประเทศไทย ระยะทางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 785กิโลเมตร มีชายแดนด้านเหนือติดกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ระยะทาง 130กิโลเมตร (เป็นแนวภูเขา 100กิโลเมตร และเป็นแนวแม่น้ำ 30กิโลเมตร คือ ส่วนที่เป็นแม่น้ำกกและแม่น้ำรวก) ชายแดนด้านตะวันออกติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทาง 437กิโลเมตร (เป็นแนวภูเขา 219กิโลเมตร และแนวแม่น้ำโขง 219กิโลเมตร) ด้านตะวันตกติดกับจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1(จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 181กิโลเมตร และจังหวัดลำปาง ระยะทาง 225กิโลเมตร)  และด้านใต้ติดกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1คือจังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 313กิโลเมตร โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2มีพื้นที่รวม 36,024ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 7.02ของพื้นที่ประเทศไทย (พื้นที่รวมประเทศไทย 513,115ตารางกิโลเมตร) และจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่มากที่สุด คือ 11,678ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ น่าน (11,472 ตารางกิโลเมตร)  แพร่ (6,539ตารางกิโลเมตร) และพะเยา (6,335ตารางกิโลเมตร)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา มีความสูงจากน้ำทะเลสูงสุด 1,980เมตร ที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน มีแม่น้ำสำคัญ ได้แก่ “แม่น้ำโขง” ไหลมาจากประเทศจีนและผ่านกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2“แม่น้ำยม” โดยมีต้นกำเนิดที่จังหวัดพะเยา “แม่น้ำน่าน” มีต้นกำเนิดที่จังหวัดน่าน “แม่น้ำกก” มีต้นกำเนิดจังหวัดเชียงตุงและ “แม่น้ำอิง”ต้นกำเนิดที่จังหวัดพะเยา และไหลลงแม่น้ำโขงที่บ้านปากอิง หมู่ 16 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

การแบ่งเขตการปกครองของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2ประกอบด้วย 50อำเภอ 369ตำบล และ 4,128หมู่บ้าน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2มีประชากรรวม 2,624,500 คน แบ่งเป็นชาย 1,291,283คน หญิง 1,333,217คน ซึ่งมีผู้อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 1,375,569คน และผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 637,616คน

เศรษฐกิจของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือโดยรวม ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557ขยายตัวไม่ค่อยดีนักเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  และการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทในช่วงครึ่งแรกของปี ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากต้นทุนด้านพลังงาน และค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นภาคการเกษตรยังขยายตัวได้ดี ส่วนการค้าชายแดนขยายตัวในระดับสูงเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน มีการลงทุนปลูกสร้างทั้งแนวราบและแนวดิ่งเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เช่น จังหวัดเชียงราย ที่อำเภอเชียงแสน เชียงของ และแม่สาย

โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์

 1. ถนนเส้นทางที่สำคัญประกอบด้วย
  • ทางหลวงแผ่นดิน

          หมายเลข 1     พหลโยธิน (ช่วงพะเยา - แม่สาย)

หมายเลข 11   ช่วงอำเภอเด่นชัย

หมายเลข 101ช่วงอำเภอเด่นชัย – น่าน

หมายเลข 103  เส้นทางร้องกวาง - งาว

 • ทางหลวงอาเซียน  (AH)

                        หมายเลข AH 2 เริ่มต้นเข้าสู่ประเทศไทยที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

                        หมายเลข AH 3 เริ่มต้นเข้าสู่ประเทศไทยที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

                        หมายเลข AH 13เริ่มต้นเข้าสู่ประเทศไทยที่ด่านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน

 • โครงข่ายคมนาคมตามกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)  กลุ่มจังหวัดฯอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) และเส้นทาง R3A และ R3Bเชื่อมโยงกับมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้)
 • R3A  เส้นทางหมายเลข 3A (R3A) เป็นเส้นทางสายไหมเชื่อมโยงระหว่าง จีน - ลาว - ไทย  โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 ภายใต้โครงการ “สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ” และเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2551เป็นต้นมา “เส้นทาง R3A หรือ คุนมั่น กงลู่” คือเส้นทางเชื่อมกรุงเทพฯสู่คุนหมิง ซึ่งมีต้นทางเริ่มจาก  เชียงของ (ประเทศไทย) - บ่อแก้ว - หลวงน้ำทา - บ่อเต็น (สปป.ลาว) - บ่อหาน - เชียงรุ่งหรือจิ่งหงในแคว้นสิบสองปันนา - นครคุนหมิง มณฆลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงคุนหมิง รวมประมาณ 1,800 กิโลเมตร นอกจากนี้ ไทยและจีนจะร่วมมือกันก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4เชียงของ – ห้วยทราย
 • R3B เส้นทาง R3B คุนหมิง - ต้าลั้ว (จีน) - ท่าขี้เหล็ก (เมียนมา) - แม่สาย - กรุงเทพฯ (ประเทศไทย) ซึ่งบรรจบกับเส้นทาง R3A ที่เมืองเชียงรุ้งของจีน เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่สำคัญภายใต้กรอบ NSECแต่ปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดใช้ได้ตลอดเส้นทาง เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อีกทั้งเส้นทางนี้ต้องผ่านภูเขาสูง ต้นทุนการขนส่งจึงสูงกว่าและสะดวกน้อยกว่าเส้นทาง R3A โอกาสของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ จึงอยู่ที่การขนส่งสินค้าโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อไปกระจายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มากกว่าการใช้เส้นทางเพื่อขนส่งสินค้าจากไทยไปจีน
 • สะพานข้ามแม่น้ำเชื่อมระหว่างประเทศ ที่สำคัญประกอบด้วย
  • สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4(เชียงของ - ห้วยทราย) เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขง เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยที่บ้านดอนมหาวัน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กับ สปป. ลาว ที่บ้านดอน เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ระยะทาง 2.48 กิโลเมตร รูปแบบของสะพานเป็นคอนกรีตรูปกล่อง (Segmental Concrete Box Girder) มีเสา 4 เสา กว้าง 14.70 เมตร เป็นสะพานขนาด 2เลน แต่ละเลนกว้าง 3.50 เมตร นอกจากสะพานแล้วยังมีโครงการก่อสร้างถนนไปอีกประมาณ 6กิโลเมตรเข้าในเขตเมืองห้วยทราย ซึ่งเป็นถนนลาดยางขนาด 2เลน รวมทั้งมีการก่อสร้างด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง เป็นการเชื่อมต่อกับเส้นทาง R3A ระหว่างจีน - ลาว - ไทย          
  • สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 1และ 2เชื่อมอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา