แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 3

ด้วยความเร่งด่วนในการพัฒนาภาพการเกษตรรัฐบาลได้ผลักดันโครงการยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์ (Thailand Food Valley: TFV)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปเกษตรและอาหารของไทย ไปสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางอาหารของโลก เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพสูง โดยการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาด้านวัตถุดิบ การผลิต คุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย การขนส่ง การสร้างมูลค่าเพิ่มและการสร้างศูนย์กระจายสินค้า โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมๆ กัน  ในส่วนของภาคเหนือ ได้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับประเทศ  โดยสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ (กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 มีพื้นที่ดำเนินการคือเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ได้ร่วมกันผลักดันโครงการยุทธศาสตร์ นอร์ทเทิร์นไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์ (Northern Thailand Food Valley: NTFV)  เพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมตลอดโซ่อาหารผ่านงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม เชื่อมโยงจากภาคเหนือสู่ตลาดโลก นำไปสู่การยกระดับการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารของภาคเหนือให้เพิ่มสูงขึ้น เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของภาคเหนือและของประเทศไทยต่อไป

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่านให้บรรลุภารกิจด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ให้สามารถแข่งขันได้  และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารของจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน 2  เพื่อให้มีทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนา  และเกิดความเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารและสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อย่างเป็นบูรณาการ และตรงกับบริบทความต้องการของแต่ละจังหวัด เพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงด้านอาหารของประเทศได้อย่างยั่งยืน

ได้กำหนดวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Framework)ของการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารภายในจังหวัดเขตภาคเหนือตอนบน 2(Upper Northern Food Valley 2)

2) เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารในจังหวัดเขตภาคเหนือตอนบน 2 ที่

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและระเบียบวาระแห่งชาติ กลุ่มเรื่อง Food Valleyและการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารครัวไทยสู่ครัวโลก

3) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารในจังหวัดเขตภาคเหนือตอนบน 2    

ซึ่งกำหนดรายละเอียดโครงการและกรอบงบประมาณที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

4) เพื่อเสริมสร้างให้มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานร่วมกัน

สำหรับขอบเขตการดำเนินงานได้กำหนดไว้ในประเด็นหลัก จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

1. การศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความต้องการและแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

    1) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลแยกรายจังหวัด 4 จังหวัด

   2) สังเคราะห์และสรุปกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) และโครงสร้างของ Upper Northern Food Valley 2

   3) จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่ม และ File Software

   4) การจัดประชุมกลุ่มย่อยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

   5) จัดการประชุมรับฟัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และรับข้อเสนอแนะ

   6) นำเสนอผลการประชุมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

   7) สรุปและประมวลข้อมูล ความเห็น ข้อเสนอแนะ และประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมลำดับความจำเป็นเร่งด่วนของการดำเนินงาน

2. จัดทำแนวทางการดำเนินงาน (Roadmap) และแผนงาน/โครงการในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

   1) ระบุ R&Dที่จำเป็นและสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือตอนบน 2

  2) ระบุโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นด้านอุตสาหกรรมอาหาร

  3) การพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยนำผู้ประกอบการ ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 จังหวัด จำนวนไม่น้อยกว่า 40คน ไปศึกษาดูงานรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมอาหาร จำนวน 2 ครั้ง ในจังหวัดภาคตะวันออกและภาคใต้

  4) จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านมาตรฐาน/การจัดทำระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอาหารด้วยระบบที่สำคัญ เช่น GMPและ HACCP