แรงงานนอกระบบ 6

แรงงานนอกระบบ 6

สถานการณ์แรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงราย

ส่วนที่ 12 ความต้องการความช่วยเหลือต้องการได้รับสวัสดิการ

            สิ่งที่แรงงานนอกระบบต้องการมากสามอันดับแรกคือสวัสดิการด้านสุขภาพ ร้อยละ 90.21 เช่นเดียวกับผลการสำรวจที่ผ่านมาที่ ร้อยละ 82.30 รองลงมาคือ การประกันรายได้จากภาครัฐ ร้อยละ 87.94 เช่นเดียวกับผลการสำรวจที่ผ่านมาที่ ร้อยละ 67.30 และการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ร้อยละ 80.10 ส่วนการสำรวจครั้งก่อนต้องการแหล่งทุน/กองทุนสำหรับการขอสินเชื่อ ร้อยละ 56.60

สำหรับความต้องการอื่นๆ เช่น อยากเห็นการดูแลแรงงานนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม อยากให้มีการฝึกอบรม อยากให้หน่วยงานของรัฐหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ต้องการเอกสารสิทธิ์ที่ดิน การประกันราคาข้าวให้ดีขึ้น เป็นต้น

            ส่วนสุดท้ายที่เป็นคำถามเปิดประเด็น ข้อเสนอแนะของแรงงานนอกระบบต่อภาครัฐนั้น แรงงานนอกระบบที่เป็นคัวอย่างของการศึกษาทั้งหมดได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะ ซึ่งประมวลและจัดกลุ่มคำตอบได้ 12 ด้าน

1.            ด้านราคาผลผลิต  

·       ภาครัฐควรเข้ามาแทรกแซงราคาพืชผลทางการเกษตรในช่วงเวลาที่ราคาผลผลิตตกต่ำ

·       ภาครัฐควรรับซื้อพืชผลทางการเกษตรในราคาสูงกว่าพ่อค้าคนกลาง

·         ควรมีมาตรการดูแลราคาผลผลิตทางการเกษตร แก้ไขปัญหาราคาผลิตผลทางการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปลอดจากหนี้สิน

·       ประกันคุณภาพของราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำให้มีราคาสูงขึ้น

·       สร้างหลักประกันที่มั่นคงสำหรับสินค้าการเกษตร

2.            ด้านรายได้ และค่าแรงงาน 

·       ให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือแรงงานนอกระบบให้มีมีรายได้ที่แน่นอน

·       ช่วยเหลือในการประกันรายได้ให้ชาวบ้าน เกษตรกร

·       จัดหาที่ทำงานเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

·       คุ้มครองแรงงานขั้นต่ำ ส่งเสริมอาชีพ จัดโครงการสร้างงานสร้างรายได้

·        ให้มีการเพิ่มค่าจ้าง ค่าแรงขั้นต่ำให้สูงขึ้นตามความเหมาะสมกับลักษณะ

3.            ด้านการส่งเสริมอาชีพและฝึกอบรม  

·       ให้ภาครัฐส่งเสริมอาชีพเสริมของคนในชุมชน พัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาอบรมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้

·       จัดหาแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาฝีมือแรงงานในการประกอบอาชีพ

·       สำรวจจำนวนแรงงานนอกระบบแต่ละพื้นที่เพื่อง่ายต่อการจัดระบบ จัดอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ตัวของแรงงาน

·       จัดหางานให้สำหรับผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยมีการประกันค่าชิ้นงานให้

·       ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.            ด้านการจัดสรรที่ดินในการประกอบอาชีพ  

·       ให้ภาครัฐช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่ทำกินเป็นของตนเอง

·       ดูแลเรื่องสิทธิในที่ทำกิน โดยการออกเอกสารสิทธิให้ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ

·       ช่วยเหลือให้มีพื้นที่ทำกิน จัดสรรที่ดินทำกินให้รวมทั้งออกเอกสิทธิ์ที่ดินทำกินให้

5.             ด้านการแปรรูปผลผลิต

·       ให้ภาครัฐจัดฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

·       จัดฝึกอบรมกลุ่มสตรีอาชีพเกษตรและแปรรูปอาหาร

·       สนับสนุนเครื่องจักรแปรรูปผลิต ข้าวข้าวโพดและมันสัปปะหลัง เป็นต้น

6.            ด้านตลาดรองรับสินค้า 

·       ให้ภาครัฐจัดหาตลาดรองรับผลิตผลทางการเกษตร

·       จัดหาตลาดของพืชแต่ละชนิดให้เป็นระบบและรับซื้อแน่นอน

·       ส่งเสริมให้มีตลาดรองรับสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

·       จัดหาตลาดขายตรงให้เกษตรกรได้ขายผลผลิตทางการเกษตร

·       จัดหาแหล่งตลาดในการส่งสินค้าประจำชุมชน หาแหล่งขายสินค้าสำหรับกลุ่มอาชีพ

7.            ด้านต้นทุนการผลิต  

·        ให้ภาครัฐช่วยเหลือในการลดต้นทุนการผลิต เช่น ช่วยลดค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลง น้ำมัน และแก๊ส 

·       ช่วยเหลือเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต และลดราคาสินค้า ของใช้อุปโภคและบริโภค

8.            ด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน  

·       ลดดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

·       จัดหาแหล่งทุนสำหรับเกษตรกรนอกเหนือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

·       ให้สินเชื่อสำหรับชาวนาโดยไม่คิดดอกเบี้ยเพื่อนำไปลงทุนทำการเกษตร

·       ให้ภาครัฐช่วยเหลือเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน เงินทุนประกอบอาชีพ เงินลงทุนค้าขาย

·       พักชำระหนี้สิน

9.            ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 

·       ให้ภาครัฐดูแลแหล่งน้ำในพื้นที่การเกษตร

·       ช่วยเหลือจัดการน้ำในฤดูแล้ง แก้ไขปัญหาภัยแล้ง จัดแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บไว้ให้ทำการเกษตรตอนหน้าแล้ง

·       ช่วยเหลือปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมนาในพื้นที่ลุ่มต่ำ และการขาดแคลนน้ำบนพื้นที่ดอน

         10.    ด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี

·       เสนอแนะให้ภาครัฐส่งเสริม อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน เพราะการได้รับข้อมูลข่าวสารจะทำให้รู้เท่าทันโลกปัจจุบัน

·       ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

11.    ด้านสวัสดิการ

·       ให้ภาครัฐดูแลและจัดสวัสดิการให้กับแรงงานนอกระบบ

·       ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการด้านสุขภาพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

·       การประกันและคุ้มครองให้ได้มีสวัสดิการที่ดีกว่าเดิมได้

·       มีการคุ้มครองด้านสุขภาพของแรงงานผู้สูงอายุ

·       ดูแลสวัสดิการของผู้พิการและมีงานรองรับ

12.    ด้านอื่นๆ  

·       ช่วยเหลือในเรื่องการขนส่งของ เช่น ผลไม้ พืชไร่

·       ช่วยเหลือในการจัดพื้นที่ของการปลูกพืชให้ชัดเจน

·       ให้ความช่วยเหลือภาคการเกษตร หัตกรรม แรงงานชนบท แรงงานนอกระบบอย่างจริงจัง

·       สนับสนุนเทคโนโลยีการผลิต

·       อยากให้รัฐมาควบคุมการทำงานของนายจ้าง