แรงงานนอกระบบ 3

แรงงานนอกระบบ 3

สถานการณ์ปัจจุบัน (ต่อ)

สถานการณ์แรงงานนอกระบบโดยภาพรวมของประเทศไทย พบว่า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เป็นแรงงานนอกระบบมากกว่าแรงงานในระบบ โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแรงงานนอกระบบร้อยละ76.2 แรงงานในระบบร้อยละ 23.8 ภาคเหนือ มีแรงงานนอกระบบ ร้อยละ 70.4 แรงงานในระบบร้อยละ 29.6 และภาคใต้ มีแรงงานนอกระบบร้อยละ 58.0 แรงงานในระบบร้อยละ 42.0

จากรายงานการสำรวจที่ผ่านมาล่าสุด ชี้ให้เห็นว่า แรงงานนอกระบบเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะแรงงานเหล่านี้คือต้นทุนมนุษย์ที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  พวกเขาควรได้รับความคุ้มครองให้มีหลักประกันของชีวิต ไม่เฉพาะตัวเองแต่ยังหมายรวมถึงครอบครัว บุตรหลานที่ยังต้องดำรงชีวิตต่อไป ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ในด้านต่างๆ เช่น  (1) สร้างความเป็นธรรมในสังคม (2) พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน (3) ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน (4) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน (5) การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ในส่วนของกระทรวงแรงงานได้จัดทำ แผนบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ปี 2550 ไว้ 4ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่1:ยุทธศาสตร์เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพแรงงาน ให้ความสำคัญต่อการยกระดับความรู้สามัญ การสนับสนุนให้แรงงานตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันในด้านต่างๆ เช่น การศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง การออม การใช้ชีวิตอย่างสมดุล การพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของแรงงาน และโอกาสการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงอาชีพ เพศ และอายุของแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่2:ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการมีงานทำให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบริการจัดหางาน โดยคำนึงถึงโอกาสการเข้าถึงบริการของแรงงานในพื้นที่ต่างๆ การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับตลาดงาน แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ และโอกาสในการสร้างรายได้โดยผ่านสื่อที่แรงงานกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ที่3:ยุทธศาสตร์ขยายขอบเขตการคุ้มครองและหลักประกัน ให้ความสำคัญต่อการขยายขอบเขตการคุ้มครองของระบบประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ การสนับสนุนให้กลุ่มต่างๆ ด้านการเกษตร มีบทบาทในการให้ความรู้ด้านสิทธิแรงงานการส่งเสริมการรวมกลุ่มในอาชีพต่างๆ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ การส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน การรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผ่านชุมชน กลุ่มการเกษตร กลุ่มอาชีพและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มอาชีพในชุมชนและนอกชุมชน การส่งเสริมให้เกิดการออมในระดับครอบครัวแรงงาน และการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่4:ยุทธศาสตร์เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการด้านแรงงาน ให้ความสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจร่วมกันในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ถึงความสำคัญของการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบและบทบาทหน้าที่ ของกระทรวงแรงงานในการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่มีการจัดเก็บไว้แล้ว และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ การสร้างกลไกการทำงาน ในลักษณะภาคีและเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสร้างกลไกการทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยว ข้องกับแรงงานนอกระบบ

ต่อมา ปี 2554ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ อีกครั้ง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นแผนการดำเนินงานนำร่องในระยะสั้น และเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานในปี 2554 ไว้ 4 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่1:ยุทธศาสตร์การขยายขอบเขตการคุ้มครองและหลักประกันแรงงานนอกระบบให้ความสำคัญต่อการออกกฎหมายคุ้มครองและให้หลักประกันในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมรวมถึงการดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยการสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบเก็บออมเงินตั้งแต่ช่วงวัยทำงานเพื่อเป็นหลักประกันรายได้ในการดำรงชีวิตเมื่อสูงวัย รวมทั้ง สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการคุ้มครอง และสร้างหลักประกันทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่แรงงานนอกระบบ

ยุทธศาสตร์ที่2:ยุทธศาสตร์เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาสมรรถนะคนทำงานให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตัวแรงงานนอกระบบเอง ยกระดับฝีมือของแรงงานนอกระบบให้รองรับการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานของอาเซียน และยกระดับการศึกษาของแรงงานนอกระบบให้สูงขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่3:ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสการมีงานทำให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีงานทำที่ยั่งยืน เข้าถึงการให้บริการแนะแนวอาชีพในสื่อทุกรูปแบบและส่งเสริมให้มีแหล่งจ้างงานกระจายทุกพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสในการมีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคงให้กับแรงงานนอกระบบ

ยุทธศาสตร์ที่4:ยุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านแรงงานนอกระบบ สร้างความเข้าใจร่วมกันในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานถึงความสำคัญของการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบและบทบาทของกระทรวงแรงงานในการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างกลไกทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์แรงงานนอกระบบ การดำเนินงานและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง