โชติช่วงชัชวาล

-          วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ครูบาอาริยาชาติ อริยะจิตโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ เป็นประธานอำนวยการ พร้อมด้วยนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีกล่าวถวายความอาลัยและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และแปลอักษรเป็นเลข 9 เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกิจกรรมแปลอักษรเป็นเลข 9 อยู่ตรงกลาง รูปหัวใจ พร้อมทั้งแปลอักษรรูปพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบเพลงภาพที่มีทุกบ้าน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ส่งเสด็จดวงพระวิญญาณของพระองค์สู่สวรรคาลัย โดยมีนางอรอนงค์ เตชะมณีสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นางภัทรวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอแม่สรวย ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 1000 คน เข้าร่วมพิธีและร่วมแปลอักษรอย่างสวยงามและสมพระเกียรติ

-          บริเวณหน้าเสาตุง (เสาธง) บนพระตำหนักดอยตุง พื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนางอรอนงค์ เตชะมณีสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการ ประชาชน พี่น้องชาวไทยภูเขาบนดอยตุง ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดีต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักโดยเฉพาะพี่น้องชนเผ่าต่างๆ แต่งกายในชุดชนเผ่ามาร่วมพิธีกันจำนวนมาก

-          บุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ “แว่นตา เพื่อน้อง” โดยความร่วมมือจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ จัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพและตรวจวัดสายตา พร้อมรับแว่นตา ที่ถูกต้องกับสายตา โดยมีน้องๆ นักเรียนในพื้นที่อำเภอพาน อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอป่าแดด และอำเภอแม่ลาว ของจังหวัดเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น 433 คน เข้าร่วมโครงการฯ

-          พล.ต.ต.อาชวันต์ โชติกเสถียร รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พล.ต.ต.ธนยินทร์ เทพรักษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พันเอกสุวิทย์ วังยาว เสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกันปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ในการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2559 ณ บริเวณลานภักดีภูมิ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

-          ที่ตลาดเกษตรกรดอยทอง ค่ายเม็งรายมหาราช พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในการประชุมโครงการตลาดเกษตรดอยทองขายข้าวช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีนายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมหารือพร้อมกัน

-          วีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช. พร้อมด้วยนายบุญเวทย์ ศรีเพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกันเปิดการสัมมนา “เจาะลึกมาตรฐานอาชีพ บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ” ซึ่งมีหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพต่างๆ มาจัดทำมาตรฐานอาชีพ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้จะเร่งผลักดันบุคลากรในสายอาชีพที่ถือว่าเป็นความต้องการในตลาดงานอย่างมาก ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ประกอบการอาหารไทย การบิน มัคคุเทศก์ การท่องเที่ยวการโรงแรมภัตตาคาร

-          บุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/60 ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด (สาขาห้วยสัก) เพื่อให้เกิดกลไกการแข่งขันรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือก เกษตรกรมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น รวมทั้งได้รับความเป็นธรรมทางด้านราคา การชั่งน้ำหนักและการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก ระยะเวลาการดำเนินการในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากโดยให้มีแหล่งกลางในการซื้อขายข้าวเปลือก รวมทั้งเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ระบบการซื้อขายแบบตลาดกลางเป็นฐานในการพัฒนาระบบตลาด และเป็นแรงกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาสนใจพัฒนาปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือกอย่างจริงจังให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด

-          วันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมในพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบกําหนดปัญญาสมวาร (50วัน) โดยมีกําหนดอุปสมบทระหว่างวันที่28 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2559 ที่วัดพระสิงห์พระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงราย และเข้าอบรมจนถึงลาสิกขา  ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตําบลห้วยสัก อําเภอเมืองเชียงราย