แวดวงสังคม "เชียงรายนิวส์"

-         นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ และ นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำผู้บริหาร และสื่อมวลชนภาคเหนือ เดินทางไปเยี่ยมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 10-17 กันยายน 2559 โดยได้พบปะสานสัมพันธ์กับผู้บริหาร และเยี่ยมชมงานแสดง สินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 13 ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าหนานหนิง มณฑลกวางสี

-         ที่หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย นายอาคม สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการ ระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น ร่วมพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมสร้าง จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ และวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559 พร้อมกันทั่วประเทศเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่า ทุกภาคส่วนจะร่วมกันดำเนินแผนงาน โครงการ กิจกรรม รวมถึงงบประมาณในความรับผิดชอบของตนด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม

-         ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดให้มีการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อาสาสมัครจากมูลนิธิต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวนกว่า 50 คน โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ

-         ที่โรงแรมเอ็มบูทิค รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงาน "มหกรรมสุดยอด SMEs & OTOP ของดีทั่วไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2 พร้อมด้วยนายสันติ วิสุทธิ์สิริ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย และ ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวนมาก

-         ดร.พิเชฐ์ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "มหาวิทยาลัยกับประเทศไทย 4.0" ในโอกาสพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบปีที่ 18 โดยมี รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหาร ประชาชน และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังกว่า 1,000 คน เพื่อชี้แจงแนวนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาการศึกษา พร้อมทั้งการปรับตัวมุ่งสู่อนาคตของนักศึกษาที่กำลังจะจบไปเป็นกำลังหลักของชาติ

-         ดร.ธนารัชต์ สมคเณ ประธานมูลนิธิครูของแผ่นดิน จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย. 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 โดยมี นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย( สภท.51ปี) ร่วมงานด้วย

-         เทศบาลนครเชียงรายจัดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากรเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2559 โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบโนบายการทำงานให้พนักงานเทศบาล รวมถึงนางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตการทำงานที่ผ่านมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางในการปฏิบัติงาน ก่อนที่จะได้รับฟังบรรยายความรู้จากวิทยากรท่านอื่น ณ ห้องประชุม สวนอาหารเอกโอชา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

-         นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดเชียงราย เปิดโครงการ "บ้านโป่งเทวี หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว" (บ้านโป่งเทวี หมู่ที่2 และหมู่5 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ว่าได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาการค้า การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และประชาคมอาเซียน