แวดวงสังคม "เชียงรายนิวส์"

-         พระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานฝ่ายฆาราวาส และนายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นำคณะศรัทธาประชาชน นักเรียนจากโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 99 รูป ร่วมสวดมนต์ อุปปาตสันติ หรือ มหาสันติงหลวง เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม ที่ผ่านมา

-         พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะทำพิธีมอบโค กระบือ ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อผลิตตามโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล รอง ผวจ.ชร.หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง เวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง พาน และอำเภอเทิง ของจังหวัดเชียงราย ที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมพิธีรับมอบโค กระบือ จำนวนทั้งสิ้น 79 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครองสิริราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

-         ศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอแม่สรวย นำกลุ่มพลังมวลชน ประชาชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และภาคเอกชน พร้อมใจกันปลูกป่าประชารัฐเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถบนพื้นที่เขาหัวโล้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาและเป็นการป้องกันการบุกรุกการกลับไปทำกินในพื้นที่ป่า

-         นางสาวรุ้งตะวัน จันดาวัลย์ ผู้อำนวยการส่วนผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ สำนักงาน กสทช.ภาค 3 เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ให้กับหน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 โดยมีทีมวิทยากรจาก กสทช. มาให้ความรู้ความเข้าใจถึงอำนาจหน้าที่ของ กสทช. แนวทางกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม

-         กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผุดโครงการส่งเสริมและขยายการค้าชายแดน โดยนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้จับมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ในฐานะประธานร่วมฝ่ายไทย หอการค้าเชียงราย และสมาคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจไทย-เมียนมา นำผู้ประกอบการไทยบุกตลาดการค้าชายแดน โดยปักธงที่ตลาดแรก ที่เมืองตองยี รัฐฉาน สหภาพเมียนมา ซึ่งมีประธานร่วมฝ่ายเมียนมา ดร.หลิน ทุด มุขมนตรีแห่งรัฐฉาน พร้อมด้วยทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ หอการค้าในรัฐฉาน เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุนระหว่างกัน รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือในระดับภาครัฐและเอกชน

-         ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเพลาซา เชียงราย ชวนคุณมาช้อป ชิม ชิล กับผลิตภัณฑ์จากภาคใต้ต้นตำรับ รวมสุดยอดของดี ของเด่นและของดังจากภาคใต้ อาทิ ข้าวยำสงขลา, น้ำพริกกุ้งเสียบคุณแม่จู้ ภูเก็ต, ผัดไทยเมืองไชยา, หมูย่างเมืองตรัง, หมี่เบตงยะลา เป็นต้น พร้อมร่วมชมสัมผัสกับบรรยากาศกลิ่นอายชายเล เพลิดเพลินไปกับหุ่นหนังตะลุงย้อนยุคพร้อมร่วมช้อปสินค้าราคาถูกแบบนาทีทอง แล้วพบกันในวันที่ 2-11 กันยายน 2559 ณ ชั้น G โซนกาดหลวง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

-         สุภัทร โรจน์บวรวิทยา คลังจังหวัดเชียงราย เปิดให้มีการรับบุคคลทั่วไปและผู้พิการ เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย ของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย มีบุคคลทั่วไป และผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้ความสนใจมาร่วมลงทะเบียนไว้ทั้งหมด 1,456 คน แต่แจ้งความประสงค์จับสลากขึ้นบัญชีในวันนี้ จำนวนทั้งสิ้น 1,342 คน และคัดเลือกจับสลากขึ้นบัญชีได้เพียง 100 คน โดยมีอายุของบัญชีสำรอง 2 ปี

-         วันชัย จงสุทธานามณี นายเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการจัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่๒ รัฐบาลกำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ว่างงาน อาศัยอยู่บ้านตามลำพัง ขาดผู้คอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ทำให้ผู้สูงอายุบางรายเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายสิ้นหวังและบางรายเกิดภาวะเครียด เจ็บป่วยซึมเศร้า