โชติช่วงชัชวาล

-          ทวีศักดิ์ ยอดมณีบรรพต ประธานชมรมม้งในประเทศไทย จัดให้มี “โครงการสร้างจิตสำนึกเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ชมรมม้งในประเทศไทย” โดยมีพลตรีธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3 พันเอกสุวิทย์ วังยาว เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 และพันเอกสุรพัฒน์ ศรีวิชัย รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมเสวนาในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของเทศ การสกัดกั้นยาเสพติด การปราบปรามยาเสพติด และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-          อาคม สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย ร่วมกันเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมายเกี่ยวกับโรงแรม และสถานบริการ ของพนักงานฝ่ายปกครอง จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับด้านโรงแรม และสถานบริการ เสริมสร้างประสบการณ์ เทคนิค และวิธีการปฏิบัติให้แก่ปลัดอำเภอของอำเภอ 18 อำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง นิติกร ที่ทำการปกครองจังหวัด เมื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่จริง

-          เอกชัย เรือนคำ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมซักซ้อมแนวทางเตรียมการการออกเสียงประชามติ ให้กับคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจำอำเภอ ทุกอำเภอ นายทะเบียนอำเภอ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น หรือผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น 173 คน โดยมีนายอาคม สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมซักซ้อมฯ

-          นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ หน่วยงานองค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย จัดงานสมัชชาขบวนองค์กรชุมชน “สานพลังองค์กรชุมชนกับการจัดการตนเองและขับเคลื่อนสังคมท้องถิ่นเชียงราย” โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ และมอบเกียรติบัตรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นตำบลบูรณาการความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น สวัสดิการชุมชน และสภาองค์กรชุมชน รวมทั้งสิ้น 45 อปท.

-          พลโทไสว พลการ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมลงพื้นที่ตามโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัย และภัยแล้ง ประจำปี 2559 โดยมี นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอป่าแดดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ในการได้ร่วมปลูกหญ้าแฝก รอบบริเวณสันคันดินอหล่งน้ำแก้มลิงน้ำพุง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เนื่องจากพื้นที่แหล่งน้ำแก้มลิงน้ำพุงแห่งนี้เป็นพื้นที่ทำการก่อสร้างขึ้นใหม่ หากถึงหน้าฝน จะทำให้ปัญหาดินรอบบริเวณพื้นที่มีการพังทลายจากแรงน้ำได้

-          นายแพทย์เอกชัย คำลือ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะไข้เลือดออกจังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมหาแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออ ในช่วงฤดูการระบาด และโรคติดเชื่อไวรัสซิกา จังหวัดเชียงราย โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมประชุมสรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดเชียงราย นายแพทย์เอกชัย คำลือ เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกขณะนี้น่าเป็นห่วงจะอยู่ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ ตำบลเวียง และตำบลท่าสุด  อำเภอเวียงป่าเป้า คือ ตำบลเวียง ตำบลเวียงกาหลง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และตำบลแม่เจดีย์  ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย

-          ดร.ฤกษ์ ศยามานนท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจักษุแพทย์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทำการเปิดตาผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาต้อกระจกเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส ที่มีปัญหาโรคต้อกระจก ในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล และเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 21 ปี

-          นี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวใน การสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 10 ซึ่งมีครูมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 113 โรงเรียน ว่าครูแนะแนวมีบทบาทมากขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกยุคปัจจุบัน โดยต้องมีความรู้รอบด้านเกี่ยวกับสถานศึกษาต่างๆ เพื่อชี้แนะการเข้าศึกษาต่อให้ตรงความต้องการนักเรียน ทั้งระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา รูปแบบการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิต