แวดวงสังคม "เชียงรายนิวส์"

นายสง่า บัวระดก หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2561 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นในการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยคณะอนุกรรมการฯ จะได้จัดทำแผนงานโครงการเสนอขอรับงบประมาณจังหวัด ภายในวันที่ 24 สิงหาคมนี้...    นายประจญ ปรัชญ์สกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ "พัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะ" จังหวัดเชียงราย ปี 2561 ในกิจกรรมอบรมสุนทรียทัศน์นักเรียน นักศึกษา และพาชมบ้านศิลปิน รุ่นที่ 2 ที่โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาเชียงรายเป็นเมืองศิลปะ รวมถึงจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม สุนทรียทัศน์ภาครัฐ และประชาสังคม เพื่อเตรียมความพร้อม เชียงรายเมืองศิลปะ กิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาด้านศิลปะจาก ม.ราชภัฏเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้าร่วมกว่า 70 คน และได้รับเกียรติจาก ศาสตร์เมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง สุนทรียทัศน์ในการจัดการเชียงรายเมืองศิลปะ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินรุ่นใหม่...   นายภาสกร บุญญลักษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระเถระผู้ใหญ่ ส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน ร่วมต้อนรับพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยยึดหลักการและวิธีดำเนินงานตามมติมหาเถรสมาคมเพื่อนำไปสู่การดำเนินชีวิตตามวิถีชาวพุทธของประชาชนอย่างยั่งยืนมีการบูรณาการการทำงานเป็นเครือข่ายทุกภาคส่วน ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน ครอบคลุมเด็ก และเยาวชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์รักและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์...   นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พระอาจารย์พบโชค ติสสวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง และ นายสัตวัน มะโนเครื่อง ขนส่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกันทำพิธีเจิมป้ายหมายเลขทะเบียนเพื่อทำการประมูลหมายเลขสวย และแถลงข่าวเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียน ที่เป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของประชาชน ครั้งที่ 11 หมวดอักษร กร.จำนวน 301 หมายเลข โดยจะทำการเปิดประมูลในวันที่ 9-8 กันยายน 2561 นี้ ที่โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะธานี หรือ (โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอทร์ เชียงราย) อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อนำเข้าเป็นเงินรายได้ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก (กปถ.) และโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนในช่วงเทศกาลต่างๆ...      ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านนางแลใน หมู่ที่ 7 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย นางนงลักษณ์ วิริยะตระกูลธร ปลัดอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา และน้องๆ เยาวชนกว่า 200 คน ทั้ง 16 หมู่บ้านจากตำบลนางแล ร่วมกันกำจัดผักตบชวาในอ่างเก็บน้ำสาธารณะตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน