แวดวงสังคม "เชียงรายนิวส์"

ที่บริเวณลานคุ้มพญามังราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ส่วนราชการ ประชาชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว แต่งกายด้วยชุดผ้าฝ้าย ผ้าเมือง และชุดชาติพันธุ์ต่างๆ ร่วมเปิดตัวแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช ตามโครงการ “ตามรอยเส้นทางพญามังราย” โดยมี นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอพญาเม็งราย พร้อมด้วย นายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพญามังรายมหาราช ที่ประดิษฐานภายในคุ้มแห่งนี้ ซึ่งได้มีการแสดงชุดไหว้สาพญามังราย จากกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย และการแสดงชุดมหาราชัน จากนักเรียนโรงเรียนพญาเม็งราย…  นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน ได้ดำเนินการตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ซึ่งขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล ที่ห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การมีงานทำ และมีรายได้ที่ ส่วนของจังหวัดเชียงราย มีผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐมากกว่า 13,000 คน โดยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐของจังหวัดเชียงราย… พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที้ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ร่วมพิธีเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จังหวัดเชียงราย (กรณีน้ำเอ่อล้นตลิ่ง) สถานการณ์น้ำแม่สายเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย / รอง ผอ.รมน.จังหวัด เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วม ณ โรงแรมศิลามณี รีสอร์ท แอนด์สปา ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย…  นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย นางพิมล ปงกองแก้ว พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงาน “โคขุนเชียงราย เนื้อโคคุณภาพ ท้องถิ่นล้านนา” เพื่อเป็นการพัฒนาและขยายตลาดโคเนื้อแบบครบวงจรให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดเชียงรายให้มีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และสนับสนุนนโยบายอาหารปลอดภัยสู่ครัวโลก ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายดีขึ้น ได้นำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรม พัฒนาและขยายตลาดเนื้อโคคุณภาพ ภายใต้ชื่องาน ณ ลานกิจกรรมกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย…  นายณรงค์ศักดิ์ โอสกธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 และนายเอกกฤต จิตตางกูร หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมพิธีเปิด เพื่อบูรณการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม เตรียมความพร้อมกำลังคน เจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานทั้งหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ ให้ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการสาธารณภัย มีความพร้อมในการเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัยอุทกภัยและดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้น และเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย…