แวดวงสังคม "เชียงรายนิวส์"

รัฐบาลไทยจับมือกับชุมชนในท้องถิ่นเพื่อ ให้การยุติปัญหาโรคเอดส์ในไทยใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น คลินิกแห่งใหม่ในเชียงรายแห่งนี้เรียกได้ว่า เป็นการขยายความพร้อมในการให้บริการทางด้านการป้องกันการทดสอบ และการรักษาสำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อเอชไอวีโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรหลัด ที่มีการดำเนินการโดยมูลนิธิเอ็มพลัส เป็นองค์กรชุมชนไม่แสวงหาผลกา ไรซึ่งได้รับงบสนับสนุนจาก รัฐบาลไทย และจากแผนการฉุกเฉินของประธานาธิบดีเพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ (PEPFAR) ผ่านองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID)ภายใต้โครงการ LINKAGES ประเทศไทย โดยองค์การแฟมิลี่ เฮลท์อินเตอร์เนช้ันแนล(FHI 360) โดยใช้รูปแบบของศูนย์สุขภาพที่มีชุมชนในการขับเคลื่อน (KPLHS) ที่มีการสร้างเครือข่ายการส่งต่อที่มั่นคงกับโรงพยาบาลในพื้นที่ๆให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART) รวมไปถึงการให้บริการและความช่วยเหลืออื่นๆ สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี...   นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2561 การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีการชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามขั้นตอนของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ทั้งนี้ มีการพิจารณาขอความเห็นชอบการปรับแก้ข้อมูลขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รวมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับการออกคู่มือสมุดประจำตัวผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย...    นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ “ชาเชียงราย” ตามที่สถาบันชาและสำนักพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้ยื่นใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ชาเชียงราย” จำนวน 3 รอบที่ผ่านมา ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและได้รับหนังสืออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย จำนวนทั้งสิ้น 11 ราย โดยในรอบที่ 1 ผ่านการพิจารณา จำนวน 5 ราย , ในรอบที่ 2 ผ่านการพิจารณา จำนวน 3 ราย และในรอบที่ 3 ผ่านการพิจารณาจำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุมเวียงกาหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย...   นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วย พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จิตอาสา เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และประชาชน ในพื้นที่ กว่า 200 คน ร่วมกันกำจัดผักตบชวา และวัชพืชทางน้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะ และหนองน้ำสาธารณะ พร้อมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ตามนโยบายรัฐบาลที่มีการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำสายหลักและแหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งที่เป็นแหล่งน้ำปิด และแหล่งน้ำเปิด รวมทั้งพื้นที่เหนือเขื่อนต่างๆ...   นายเอกกฤต จิตตางกูร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและนโยบายฯ จัดอบรมโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมย่อย : หนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมจำนวน 200 คน ณ หอประชุมของโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรในสังกัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, สภ.เมืองเชียงราย, จนท.ป้องกันฯ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย, รพ.สต.ป่าอ้อดอนชัย บรรยายให้ความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ