แวดวงสังคม "เชียงรายนิวส์"

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะได้มาตรวจเยี่ยมและให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) โดย ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รายงานผลการดำเนินงานและนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ ที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2560 และนำเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเตรียมอาชีพทั่วทั้งโรงเรียน และสำรวจสภาพจริง ณ โรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า...  พลตรีบัญชา  ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นำกำลังพลออกให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ประสบภัยลมพายุ-ลูกเห็บ ในพื้นที่ตำบลสิริเวียงชัย  และตำบลดอนศิลา  อำเภอเวียงชัย  เป็นวันที่ 2โดยทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกได้นำคณะแพทย์สนามจากโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช  ออกให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นให้กับราษฎรในพื้นที่  ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูจิตใจให้กับราษฎรที่ประสบภัยด้วย  และมอบสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ ที่ไม่มีใครดูแล  และผู้ป่วยติดเตียง...  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงราย“จัดตั้งและประกาศใช้ธรรมนูญชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย  ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมหลายกิจกรรมต่อเนื่องกัน เริ่มจากการสร้างโค้ช STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตให้เป็นแกนนำของชุมชน การร่วมกันริเริ่มการก่อตั้งชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย การจัดทำร่างธรรมนูญชมรมฯ การประกาศยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางจิตพอเพียงต้านทุจริต  การจัดทำแผนจิตพอเพียงต้านทุจริตเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในจังหวัดเชียงราย...  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้การต้อนรับ นางฉู เจีย ฉิง (Hsu Chia-ching) รองเลขาธิการพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (พรรครัฐบาลไต้หวัน) นางลี ลี่เฟิง (Lee, Li-Feng) สมาชิกสภานิติบัญญัติ นางไชว่ วัน ฟาน (Tsai, Wan-Fen) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสตรี พรรครัฐบาลไต้หวันและชาวไต้หวันที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย อันเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของเชียงรายกับประเทศไต้หวันให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยมีการหารือถึงแนวทางพัฒนาร่วมกันในอนาคต อาทิ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม การเกษตรกรรม การแพทย์ และด้านพลังงานทดแทน...