แวดวงสังคม เชียงรายนิวส์

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายและคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย แถลงผลการดำเนินงานของทางเทศบาลนครเชียงราย “นครเชียงราย มุ่งมั่นในการพัฒนา ก้าวสู่ เชียงราย 4.0” เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อประชาชน สร้างความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย ให้มีความเจริญในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องและอย่างเป็นระบบ ณ ศูนย์บริการ การท่องเที่ยว และขนส่งมวลชน Down town เทศบาลนครเชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1...   ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าเครือข่ายสมุนไพรแห่งประเทศไทย สาขาที่ 1 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นายจารุพันธุ์ จารโยภาส ผู้อำนวยการกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม และนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ร่วมกันแถลงข่าวการก่อตั้งเครือข่ายสมุนไพรแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการรวมตัวของเครือข่ายสมุนไพรทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่จังหวัดเชียงราย สุราษฎร์ธานี สกลนคร และจังหวัดปราจีนบุรี และทำพิธีเปิดตัวศูนย์จำหน่ายสินค้าเครือข่ายสมุนไพรแห่งประเทศไทย สาขาเชียงของ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินสายอำเภอเชียงของ อำเภอเทิง โดยมีส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก... พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธาน ในการมอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา และผ้าห่มกันหนาว โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถขยายผลไปยังชุมชนโดยรอบโรงเรียน...   นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิด"โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง" โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 8 แห่ง นำร่องในพื้นที่ 6 อำเภอ 7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บ้านศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ บ้านดงป่าสัก อำเภอแม่สาย บ้านดงเจริญ อำเภอเมืองเชียงราย บ้านสันทรายมูล อำเภอเทิง และระบบสูบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บ้านสันทุ่งพัฒนา อำเภอเมืองเชียงราย บ้านเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย บ้านสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า และบ้านดอยทอง...   นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิปอเต็กตึ้งกรุงเทพมหานครพร้อมคณะมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 300 ชุด แจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยภูเขาในถิ่นทุรกันดานที่ประสบภัยหนาว เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยหนาว และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่บ้านแคววัวดำ บ้านออบเสือ และบ้านโป่งผำพัฒนา จำนวน 300 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาชนเผ่าอาข่า ลาหู่ กะเหรี่ยง และชนเผ่าปกาเกอะญอ ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงและห่างไกลความเจริญ โดยมีส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตลอดจนครูและนักเรียน ร่วมพิธีจำนวนมาก...