แวดวงสังคม เชียงรายนิวส์

นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอแม่สรวยนำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบราชชนนี (พอ.สว.) ออกให้บริการประชาชน ที่บ้านแม่โมงเย้า หมู่ที่ 15 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหมู่บ้านในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา มีฐานะยากจน โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้บริการ อาทิ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพอนามัย การส่งเสริมสุขภาพ บริการด้านทันตกรรม และตรวจรักษาโรคทั่วไป ในการนี้ นายอำเภอแม่สรวยพร้อมด้วยส่วนราชการ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวและยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ประชาชนที่มารอรับบริการด้วย... นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน เอกชน และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 289 รูป ที่ออกรับบิณฑบาต เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี 2560 ณ เชิงบันไดวัดดอยงำเมืองไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลฯ จนถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย... นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน) โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครเชียงรายประจำปี 2560 โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมาชิกสภาฯ และตัวแทนชุมชน ร่วมสัมมนาครั้งนี้ การถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ครั้งนี้  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ณ หอประชุมพญาเม็งราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย... นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แจ้งว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายจัดสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 34” ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องดอยตุง โรงแรมดุสิต ไอร์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย เพื่อให้ประชาชน ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้แทนจากองค์กรเอกชน และสื่อมวลชน มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และอำนาจใหม่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สำนักงาน โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา กว่า 500 คนที่เข้าร่วมงาน สำหรับกิจกรรมจะมีด้วยกัน 2 วัน จะเป็นการบรรยาย “หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน” โดยพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจ... นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดินเปิดเผยว่า เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐและแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร รวมไปถึงปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน กรมที่ดินจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดิน และเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยจะดำเนินการในพื้นที่ 27 จังหวัด รวม 13 ศูนย์ เดินสำรวจ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครราชสีมา สระแก้ว สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา สงขลา พัทลุง และสตูล เป้าหมาย 80,072 แปลง...