แวดวงสังคม เชียงรายนิวส์

-          นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาเมืองในอนาคตนครเชียงรายนครแห่งความสุข ที่โรงเรียนบ้านทุ่งมน ชุมชนดอยสะเก็น เขตเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย โดยเทศบาลนครเชียงรายได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองนำร่องภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคตของประเทศไทย ให้มีความสมดุลและยั่งยืน

-          นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายยรรยง พลสันติกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงเตรียมสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในบริเวณสนามบินเก่า ฝูงบิน 416 อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อที่จะดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งเป็นสถานที่จัดเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงราย และเพื่อเป็นการบูชาเหล่าเทพเทวาฟ้าดินที่สิงสถิต และปกปักรักษาสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงราย ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติที่สุด โดยหน่วยงานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

-          นายวันชัย จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงรายเปิดเผยว่าวันที่6 ตุลาคม เป็น “วันออกพรรษา ชาวพุทธศาสนิกชนทั่วไปจะร่วมกันทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร สืบเนื่องเป็นวันสำคัญที่ในอดีตเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากสรวงสวรรค์มาสู่มนุษยโลก หลังจากเสร็จสิ้นจากการโปรด พระมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และในวันนี้เองที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดเทวดาและมนุษย์ หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก ชาวพุทธจะร่วมใจกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา และได้ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนเป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคน”

-          นางปรารถนา ประดิษฐ์กุล ผู้จัดการบริหารทั่วไป ในนามของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด กล่าวว่า การแข่งขัน “วิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดเชียงราย ในวันนี้บริษัทวิทยุการบินฯ ร่วมกับ สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดให้มีการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มยุวชนระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ทั้งทีมชาย และ หญิง โดยจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ 1.รอบชิงชนะเลิศจังหวัด 2.รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบิน 3.รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย